هجدهمین و ششمین کنکره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26

عنوان : ( تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم لیپواکسیژناز استخراج شده از دانه کنجد (Sesamun indicum) )

نویسندگان: زهرا مرویان حسینی , احمد آسوده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لیپواکسیژنازها (LOX;EC1.13.11.12)آنزیم های دی اکسیژناز حاوی هِم هستند که اکسیداسیون اسیدهای چرب غیر اشباع را در لیپید های حاوی سیستم سیس-1-4- پنتادی ان کاتالیز می کنند. آنزیم لیپواکسیژناز عمل اکسیداسیون را توسط اکسیژن مولکولی انجام داده و ترکیب سیس-1-4- پنتادی ان را به هیدروپراکسیداز مربوطه تبدیل می کند. اسیدهای لینولنیک و لینولئیک، رایج ترین اسیدهای چرب در لیپیدهای غیراشباع هستند که به عنوان سوبسترای لیپواکسیژناز مطرح می‏ شوند. لیپواکسیژناز در مواد گیاهی مانند غده ها ،دانه ها و حبوبات یافت می شود. در این مطالعه، ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم لیپواکسیژناز استخراج شده و تخلیص شده از دانه کنجد بررسی شده است. نمودار pH – فعالیت آنزیم برای دی اکسیژناسیون سوبسترای لینولئات در دامنه ی 9- 5pH ارزیابی شد. به منظور تعیین نمودارpH سیستم های بافری 50 میلی مولار از استات، فسفات وTris-HClمورد استفاده قرار گرفت. فعالیت آنزیم هم چنین در دامنه دمایی گسترده 20 تا 70 سانتی گراد مورد تحقیق قرار گرفت. به علاوه اثر برخی از کاتیون ها شامل روی، منگنز،کبالت و منیزیم در غلظت های 1، 0.1 و0.01 میلی مولار بر فعالیت آنزیم لیپواکسیژناز تعیین گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که pH اپتیمم لیپواکسیژناز دانه کنجد 8pH است. آنزیم پایداری بالایی را در محدوده وسیعی از pH نشان داد. دمای اپتیمم آنزیم با توجه به آزمایشات انجام شده 35 درجه سانتی گراد در نظر گرفته می شود. آنزیم در محدوده دمایی 20 تا 60 درجه سانتی گراد پایداری نشان داد در حالیکه کاهش شدید فعالیت آنزیم در 65 درجه سانتی گراد مشاهده شد. فعالیت آنزیم با انکوباسیون در حضور یون روی افزایش و در حضور یون کبالت کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, پایداری دمایی, پروفایل pH, کنجد, لیپواکسیژناز, یون¬های فلزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042796,
author = {مرویان حسینی, زهرا and آسوده, احمد},
title = {تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم لیپواکسیژناز استخراج شده از دانه کنجد (Sesamun indicum)},
booktitle = {هجدهمین و ششمین کنکره بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {پایداری دمایی، پروفایل pH، کنجد، لیپواکسیژناز، یون¬های فلزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم لیپواکسیژناز استخراج شده از دانه کنجد (Sesamun indicum)
%A مرویان حسینی, زهرا
%A آسوده, احمد
%J هجدهمین و ششمین کنکره بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2014

[Download]