اولین همایش ملی میان وعده های غذایی , 2014-04-30

عنوان : ( مقایسه اثر پیش تیمارهای غیرشیمیایی و شیمیایی بر ویژگی های کیفی کشمش )

نویسندگان: اعظم ایوبی ده پائینی , ناصر صداقت , مهدی کاشانی نژاد , محبت محبی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، مقایسه اثر پیش تیمارهای غیرشیمیایی و شیمیایی بر ویژگی های کیفی کشمش بوده است. بدین منظور انگور رقم عسگری قبل از خشک کردن، به وسیله محلولهای پیش تیمار، آماده شد. پیش تیمارهای مورد استفاده شامل روغن زیتون، آب داغ و محلول تیزابی (کربنات سدیم و روغن سبزه) بود. بعد از خشک کردن در خشک کن کابینتی غیرمداوم، سفتی بافت، رنگ (روشنایی، قرمزی و زردی) و بازجذب آب انگور ارزیابی شد. اگرچه در بین پیش تیمارهای به کار رفته، پیش تیمار کربنات پتاسیم و روغن سبزه مطلوبترین مقادیر سفتی بافت، رنگ و بازجذب آب را سبب شد، اما نتایج این بررسی نشان دهنده تاثیر معنی دار پیش تیمار روغن زیتون بر افزایش بازجذب آب و روشنایی و زردی رنگ و کاهش سفتی بافت و قرمزی کشمش بود.

کلمات کلیدی

, : کشمش, پیش¬تیمار آماده¬سازی, روغن زیتون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042829,
author = {ایوبی ده پائینی, اعظم and صداقت, ناصر and مهدی کاشانی نژاد and محبی, محبت and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {مقایسه اثر پیش تیمارهای غیرشیمیایی و شیمیایی بر ویژگی های کیفی کشمش},
booktitle = {اولین همایش ملی میان وعده های غذایی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {: کشمش، پیش¬تیمار آماده¬سازی، روغن زیتون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه اثر پیش تیمارهای غیرشیمیایی و شیمیایی بر ویژگی های کیفی کشمش
%A ایوبی ده پائینی, اعظم
%A صداقت, ناصر
%A مهدی کاشانی نژاد
%A محبی, محبت
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
%D 2014

[Download]