اولین همایش ملی میان وعده های غذایی , 2014-04-30

عنوان : ( بررسی امکان افزایش زمان ماندگاری کشمش سبز با استفاده از پوشش خوراکی موم کارنوبا و اسانس آویشن )

نویسندگان: اعظم ایوبی ده پائینی , ناصر صداقت , مهدی کاشانی نژاد , محبت محبی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، کشمش سبز با پوشش خوراکی لییپیدی موم کارنوبا همراه و بدون اسانس آویشن پوشش دهی شد و پس از بسته بندی در دماهای 20، 35 و 50 درجه سانتیگراد برای مدت 12 هفته نگهداری شد. در طی مدت نگهداری، درصد آفت-زدگی و ویژگی های حسی شامل رنگ، بافت، طعم و پذیرش کلی ارزیابی شد. نتایج نشان داد اگرچه اثر پوشش دهی بر درصد آفت زدگی و امتیازات طعم و پذیرش کلی معنی دار نبود، اما استفاده از پوشش خوراکی به طور معنی داری بر بافت و رنگ کشمش تاثیر گذاشت و سبب افزایش زمان ماندگاری کشمش شد. دما و زمان نگهداری نیز اثرات معنی داری را بر تمامی صفات حسی نشان دادند. حداکثر زمان ماندگاری (394 روز) بر اساس پذیرش کلی برای پوشش خوراکی موم کارنوبا و اسانس آویشن در دمای 20 درجه سانتیگراد به دست آمد

کلمات کلیدی

, کشمش, زمان ماندگاری, موم کارنوبا, اسانس آویشن, روش تسریع شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042830,
author = {ایوبی ده پائینی, اعظم and صداقت, ناصر and مهدی کاشانی نژاد and محبی, محبت and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی امکان افزایش زمان ماندگاری کشمش سبز با استفاده از پوشش خوراکی موم کارنوبا و اسانس آویشن},
booktitle = {اولین همایش ملی میان وعده های غذایی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کشمش، زمان ماندگاری، موم کارنوبا، اسانس آویشن، روش تسریع شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان افزایش زمان ماندگاری کشمش سبز با استفاده از پوشش خوراکی موم کارنوبا و اسانس آویشن
%A ایوبی ده پائینی, اعظم
%A صداقت, ناصر
%A مهدی کاشانی نژاد
%A محبی, محبت
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
%D 2014

[Download]