آبیاری و زهکشی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (74-85)

عنوان : ( بررسی تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی درکشاورزی و صنعت (مطالعه موردی دشت نیشابور) )

نویسندگان: آرش حسین سربازی , کاظم اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ازآنجاکه ٩٩ درصدازمنابع آب شیرین جزءآب های زیرزمینی می باشد لذاشناخت و بهره برداری بهینه از آن ها ضرورت می یابد. در این تحقیق کیفیت آب های زیرزمینی دشت نیشابور در دو بخش کشاورزی و صنعت در طی سال های 1381 الی 1387 مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تعیین مناسب بودن کیفیت آب زیرزمینی برای مصارف مختلف، پس از نمونه گیری، آزمایشات تجزیه شیمیایی روی نمونه ها انجام شد و با مقایسه آن با موارد استاندارد، کیفیت آن جهت بررسی رسوب گذاری و خوردگی مشخص گردید. نتایج نشان می دهد که عناصر سدیم، کلر و سولفات به ترتیب، بیش ترین مقادیر را در بین کاتیون ها و آنیون ها دارند به تدریج کیفیت آب ها کاهش می یابد. درصد مربوط به کلاس C4S4 که بدترین کیفیت را دارد نیز افزایش می یابد. لازم به ذکر است که اغلب منابع آبی زیرزمینی دشت نیشابور شوری بالایی داشته و در اغلب موارد در کلاس شوری بالا قرارگرفته اند. همچنین حداکثر وحداقل رسوب گذاری براساس شاخص پوکوریوس به ترتیب درسال های 1381 و 1385 صورت گرفته است.در آب های زیرزمینی دشت نیشابور غلبه رسوب گذاری وجود دارد چنان که آنالیزهای شیمیایی نمونه آب زیرزمینی نیشابور حاکی از آن است که شاخص پوکوریوس نسبت به دو شاخص لانژیلر و رایزنر دقیق تر می باشد.

کلمات کلیدی

, کیفیت آب, منابع زیر رمینی آب, شاخص های خورندگی و رسوب گذاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042833,
author = {آرش حسین سربازی and اسماعیلی, کاظم},
title = {بررسی تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی درکشاورزی و صنعت (مطالعه موردی دشت نیشابور)},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2014},
volume = {8},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-7942},
pages = {74--85},
numpages = {11},
keywords = {کیفیت آب،منابع زیر رمینی آب، شاخص های خورندگی و رسوب گذاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی درکشاورزی و صنعت (مطالعه موردی دشت نیشابور)
%A آرش حسین سربازی
%A اسماعیلی, کاظم
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2014

[Download]