سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2014-01-21

عنوان : ( بیماریزایی قارچ بیمارگر Lecanicillium longisporum علیه حشره کامل و پوره سن دوم شته Sipha maydis در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: سیده صفورا فدائی وطن , غلامحسین مروج , جواد کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این بررسی مقایسه حساسیت حشره کامل و پوره سن دوم شته جو،Sipha maydis به قارچ بیمارگرLecanicillium longisporum استرین LRC 190 در شرایط آزمایشگاه بود. ارزیابی تاثیر سوسپانسیون کنیدی قارچ با غلظت های104، 105، 106، 107 و 108 کنیدی بر میلی لیتر انجام شد. نتایج نشان داد که هر دو مرحله زیستی شته به قارچ L. longisporum حساس بودند. میزان LC50 قارچ علیه حشره کامل و پوره به ترتیب106 × 0/59 و 106 × 0/22 کنیدی بر میلی لیتر به دست آمد. میزان LT50 قارچ در غلظت 108 کنیدی بر میلی لیتر، برای حشره کامل و پوره به ترتیب 2/9 و 2/3 روز به دست آمد. میزان LT50 با افزایش غلظت کنیدی قارچ کاهش یافت. قارچ L. longisporum روی تولید مثل حشرات کامل نیز تاثیر داشت و با افزایش غلظت قارچ، باروری شته ها کاهش یافت. مقایسه حساسیت پوره های سن دوم و حشرات کامل نسبت به بیماریزایی قارچ L. longisporum با استفاده از نسبت LC50 و حدود اطمینان 95% آن نشان داد که پوره های سن دوم در مقایسه با حشرات کامل حساس تر بودند. نتایج این تحقیق، موید توان قارچ بیمارگر L. longisporum در بیماریزایی روی شته S. maydis می باشد. با توجه کارآیی پایین پارازیتوئیدها در مزارع غلات روی شته جو، استفاده از قارچ های بیمارگر حشرات می تواند یک روش مناسب برای کاهش جمعیت این آفت باشد. لذا توصیه می شود کاربرد این بیمارگر در شرایط گلخانه و مزرعه مورد ارزیابی بیشتر قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, پاتولوژی حشرات, قارچ های بیمارگر حشرات, کنترل بیولوژیک, Lecanicillium longisporum, Sipha maydis.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042835,
author = {فدائی وطن, سیده صفورا and مروج, غلامحسین and کریمی, جواد},
title = {بیماریزایی قارچ بیمارگر Lecanicillium longisporum علیه حشره کامل و پوره سن دوم شته Sipha maydis در شرایط آزمایشگاهی},
booktitle = {سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {پاتولوژی حشرات، قارچ های بیمارگر حشرات، کنترل بیولوژیک،Lecanicillium longisporum، Sipha maydis.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بیماریزایی قارچ بیمارگر Lecanicillium longisporum علیه حشره کامل و پوره سن دوم شته Sipha maydis در شرایط آزمایشگاهی
%A فدائی وطن, سیده صفورا
%A مروج, غلامحسین
%A کریمی, جواد
%J سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
%D 2014

[Download]