بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2014-08-23

عنوان : ( بررسی بیماری زایی قارچ بیمارگر Beauveria bassiana علیه لارو سن آخر بید آرد Ephestia kuehniella در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: نازنین بهرامپور , غلامحسین مروج , پریسا طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شب پره مدیترانه ای آرد با نام علمی (Lep.: pyralidae) Ephestia kuehniella آفتی با گسترش جهانی به ویژه در غلات، میوه های خشک، حبوبات و سایر محصولات غذایی انباری می باشد. در بین عوامل بیمارگر حشرات، قارچ ها یکی از امید بخش ترین عوامل در کنترل آفات به شمار می آیند. یکی از جنس های معروف قارچ های بیمارگر حشرات که به هیفومیست‌ها تعلق دارد Beauveria است. به منظور بررسی امکان کنترل پروانه آرد به وسیله این قارچ، اثرات بیماری زایی غلظت های مختلف آن (8× 103 تا 2/5×108 اسپور بر میلی لیتر)، روی لارو سن آخر آفت مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایشات در شرایط کنترل شده با دمای 1±25 درجه سلسیوس، دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت و رطوبت نسبی 5±65 درصد در 6 تیمار و 4 تکرار انجام گرفت. هر واحد آزمایشی شامل 15 عدد لارو سن آخر بود که در سطح پشتی قفسه سینه هر لارو 5 میکرولیتراز سوسپانسیون قارچ به وسیله میکرواپلیکاتور قرار داده شد. شمارش تلفات قارچ 3 روز پس از تیمار آغاز و تا 14 روز ادامه یافت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت سوسپانسیون قارچ، درصد مرگ و میر لاروها نیز افزایش می یابد. کمترین میزان مرگ و میر لاروها (25 درصد) مربوط به غلظت 9× 103 و بیشترین مرگ و میر (76/6 درصد) مربوط به غلظت 108 × 2/5 بود. LD50 قارچ بیمارگر پس از 14 روز 106× 1/1 اسپور بر میلی لیتر محاسبه شد. بر اساس نتایج حاصله، قارچ Beauveria bassiana می تواند به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک موثر علیه آفات بخصوص آفات انباری نظیر شب پره مدیترانه ای آرد مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, کنترل بیولوژیک, قارچ های بیمارگر حشرات, آفات انباری, LD50
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042836,
author = {بهرامپور, نازنین and مروج, غلامحسین and طاهری, پریسا},
title = {بررسی بیماری زایی قارچ بیمارگر Beauveria bassiana علیه لارو سن آخر بید آرد Ephestia kuehniella در شرایط آزمایشگاهی},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2014},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {کنترل بیولوژیک، قارچ های بیمارگر حشرات، آفات انباری، LD50},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بیماری زایی قارچ بیمارگر Beauveria bassiana علیه لارو سن آخر بید آرد Ephestia kuehniella در شرایط آزمایشگاهی
%A بهرامپور, نازنین
%A مروج, غلامحسین
%A طاهری, پریسا
%J بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2014

[Download]