مطالعات مدیریت راهبردی, دوره (5), شماره (17), سال (2014-6) , صفحات (195-214)

عنوان : ( تأثیر تبلیغات توصیه ای و واکنش های مشتریان )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , حنظله زینوندلرستانی , علی یاراحمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر تبلیغات توصیه ای منفی بر واکنش های مشتریان با نقش تعدیل گر قدرت پیوند است. پرسشنامه تحقیق به صورت اینترنتی در میان 462 نفر از کاربران اپراتورهای تلفن همراه توزیع گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مبتنی بر نظر متخصصان است و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مشتریان فعلی شرکت در واکنش به جدایی مشتریان غیرسودده، بیشتر رفتار اعتراضی و خروج از شرکت را در پیش می گیرند تا رفتار وفادارانه از خود نشان دهند. همچنین واکنش ها به جدایی مشتریان غیرسودده از شرکت، از طریق قدرت پیوند میان مشتری فعلی و مشتری جدا شده، تحت تأثیر قرار می گیرد. بر این اساس، می توان نتیجه گیری نمود که اگرچه در عمدة شرکت های امروزی، مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان حفظ رابطه با مشتریان سودده شرکت تفسیر می شود، اما مدیران بازاریابی باید استراتژی های مناسبی را برای کنترل مشتریان غیرسودده فراهم آورد.

کلمات کلیدی

مدیریت ارتباط با مشتری؛ مشتریان غیرسودده ؛ تبلیغات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043010,
author = {رحیم نیا , فریبرز and زینوندلرستانی, حنظله and علی یاراحمدی},
title = {تأثیر تبلیغات توصیه ای و واکنش های مشتریان},
journal = {مطالعات مدیریت راهبردی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {17},
month = {June},
issn = {2228-6853},
pages = {195--214},
numpages = {19},
keywords = {مدیریت ارتباط با مشتری؛ مشتریان غیرسودده ؛ تبلیغات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تبلیغات توصیه ای و واکنش های مشتریان
%A رحیم نیا , فریبرز
%A زینوندلرستانی, حنظله
%A علی یاراحمدی
%J مطالعات مدیریت راهبردی
%@ 2228-6853
%D 2014

[Download]