راهبرد, دوره (1), شماره (35), سال (2005-4) , صفحات (203-230)

عنوان : ( به سوی حل یک عارضه بنیادین در اقتصاد ایران: راهکارهای تورم زدایی در جهت سرمایه گذاری، اشتغال و قدرت خرید )

نویسندگان: علی چشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهمترین اهداف اقتصاد دولت در سطح کلان شامل رشد اقتصادی، اشتغال و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها می‌باشد. دستیابی به این سه‌ هدف، همراه با سطح مطلوبی از برابری اقتصادی، شرایط مناسبی از رفاه اقتصادی اقشار مختلف جامعه را نوید می‌دهد. عموماً مهار تورم به‌گونه‌ای انجام می‌گیرد که سیاست‌های اتخاذی بر رشد اقتصادی، اشتغال و برابری اقتصای آثار نامطلوبی نداشته باشد و حتی بتواند این متغیرها را بهبود بخشد. در این صورت است که دولت توانایی اعمال سیاست‌هایی جهت پیگیری اهداف مختلف و در برخی موارد متناقض را خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, تورم, سرمایه‌گذاری, اشتغال, قدرت خرید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043072,
author = {چشمی, علی},
title = {به سوی حل یک عارضه بنیادین در اقتصاد ایران: راهکارهای تورم زدایی در جهت سرمایه گذاری، اشتغال و قدرت خرید},
journal = {راهبرد},
year = {2005},
volume = {1},
number = {35},
month = {April},
issn = {1028-3102},
pages = {203--230},
numpages = {27},
keywords = {تورم، سرمایه‌گذاری، اشتغال، قدرت خرید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T به سوی حل یک عارضه بنیادین در اقتصاد ایران: راهکارهای تورم زدایی در جهت سرمایه گذاری، اشتغال و قدرت خرید
%A چشمی, علی
%J راهبرد
%@ 1028-3102
%D 2005

[Download]