اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26

عنوان : ( بررسی اثر میدان مغناطیسی بر روی نخود (Cicer arietinum.L) در شرایط مزرعه )

نویسندگان: قدریه محمودی , علی قنبری , مهدی راستگو , مصطفی قلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهمنظور بررسی اثر میدان مغناطیسی بر روی نحوه رشد و عملکرد نخود، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای این آزمایش شامل: 1- بذر مغناطیسی در سه سطح (عادی، مغناطیس شده در میدان 100 میلیتسلا و 150 میلیتسلا هریک بهمدت دو ساعت)، 2- آب آبیاری در دو سطح (عادی و مغناطیس شده با قدرت 650 میلیتسلا) بود. نتایج این آزمایش نشان داد که که اعمال تیمارهای مختلف میدان مغناطیس بر روی بذور نخود خشک تولیدی در بذور عادی، که میزان ماده طوری شود. به داری بر روی میزان ماده خشک تولیدی نخود می سبب تاثیر معنی ترین مقدار را به خود اختصاص داد ( 149 گرم بر متر مربع). نسبت به بذوری که در معرض میدان مغناطیس قرار گرفته بودند، کم تسلا ( 205 گرم بر متر مربع)بیشتر از بذور مغناطیس خشک تولیدی در بذور مغناطیس شده در میدان 150 میلی همچنین میزان ماده تسلا ( 165 گرم بر متر مربع) بود. این تفاوت میزان ماده خشک تولیدی از لحاظ آماری در سطح احتمال شده در میدان 100 میلی دار بود. همچنین در تیمار آبیاری مغناطیسی با گذشت زمان ماده خشک تولید شده در نخود افزایش یافت ( 192 یک درصد معنی گرم بر متر مربع) و در 80 روز و 96 روز بعد از کاشت اختلاف ماده خشک تولید شده نخود نسبت به تیمار آبیاری طبیعی ( 140 گرم بر متر مربع) بیشترین مقدار بود

کلمات کلیدی

, آبیاری, بذر نخود, تولید ماده خشک, مغناطیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043083,
author = {محمودی, قدریه and قنبری, علی and راستگو, مهدی and قلی زاده, مصطفی},
title = {بررسی اثر میدان مغناطیسی بر روی نخود (Cicer arietinum.L) در شرایط مزرعه},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {آبیاری، بذر نخود، تولید ماده خشک، مغناطیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر میدان مغناطیسی بر روی نخود (Cicer arietinum.L) در شرایط مزرعه
%A محمودی, قدریه
%A قنبری, علی
%A راستگو, مهدی
%A قلی زاده, مصطفی
%J اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
%D 2014

[Download]