اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26

عنوان : ( بررسی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه برخی علفهای هرز )

نویسندگان: هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه علفهای هرز سلمهتره Echinochloa crus-) و سوروف (Hordeum spontaneum L.) جو دره ،(Kochia scoparia L.) علف جارو ،(album L. ،200 ،100 ، آزمایشی به صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش سطح شوری شامل غلظتهای 0 (galli L. 400 و 500 میلی مولار و در چهار تکرار انجام شد. صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانهزنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، ،300 طول گیاهچه، وزن خشک گیاهچه و شاخص بنیه گیاهچه اندازهگیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که برای تمامی صفات مورد مطالعه بین علفهای هرز اختلاف بسیار معنیداری وجود دارد. همچنین اثر سطوح مختلف تنش شوری روی صفات مورد مطالعه بسیار معنیدار بود. نتایج نشان داد که با افزایش تنش شوری، همه صفات اندازهگیری شده در تمامی گونهها کاهش یافتند ولی روند کاهش در گونه های مورد مطالعه، متفاوت بود. با افزایش مقدار شوری، علف جارو کمترین و جو دره بیشترین کاهش را برای جوانهزنی و مولفه های رشد گیاهچه نشان دادند. در شوری 500 میلی مولار، جوانه زنی هیچ یک از علفهای هرز متوقف نشد.

کلمات کلیدی

, درصد جوانهزنی, سرعت جوانه زنی, طول گیاهچه, کلرید سدیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043084,
author = {مهدیخانی نهرخلجی, هادی and ایزدی دربندی, ابراهیم and راستگو, مهدی and کافی, محمد},
title = {بررسی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه برخی علفهای هرز},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {درصد جوانهزنی، سرعت جوانه زنی، طول گیاهچه، کلرید سدیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه برخی علفهای هرز
%A مهدیخانی نهرخلجی, هادی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راستگو, مهدی
%A کافی, محمد
%J اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
%D 2014

[Download]