اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26

عنوان : ( بررسی اثر کود نیتروژن در تراکمهای مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط مختلف مدیریتی )

نویسندگان: فاطمه قاسم پور , علی قنبری , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف نیتروژن بر رقابت لوبیا قرمز و علفهای هرز آن آزمایشی به صورت اسپلیت اسپلیت بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درسال 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی 75 و 150 کیلوگرم در هکتار) و تراکم نیز به ، مشهد اجرا گردید. سطوح مختلف کود نیتروژن به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح( 0 40 و 50 بوته در متر مربع) با فاصله ردیف ثابت 50 سانتیمتر و همچنین تیمار مدیریت در ،30 ، عنوان فاکتور فرعی در 4 سطح( 20 دو سطح (کنترل و عدم کنترل علفهای هرز) بهعنوان فاکتور فرعی فرعی در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که افزایش مصرف کود نیتروژن منجر به افزایش 23 درصد وزن دانه در بوته و 18 درصد وزن صد دانه در لوبیا شد. همچنین بیشترین عملکرد دانه در بیشینه تراکم اعمال شده مشاهده شد که با تراکم بهینه لوبیا تفاوت معنیداری حاصل نشد. اما بهطورکلی با افزایش تراکم عملکرد دانه به میزان 70 درصد افزایش یافت. همچنین در رقابت علفهای هرز با گیاه زراعی میزان وزن دانه در بوته و وزن صد دانه به ترتیب 76 و 24 درصد کاهش نشان دادند. همچنین صفت عملکرد دانه و شاخص برداشت به ترتیب 58 و 50 درصد کاهش یافتند.

کلمات کلیدی

, رقابت, عملکرد دانه, مدیریت علفهای هرز, شاخص برداشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043093,
author = {قاسم پور, فاطمه and قنبری, علی and راستگو, مهدی and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {بررسی اثر کود نیتروژن در تراکمهای مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط مختلف مدیریتی},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {رقابت، عملکرد دانه، مدیریت علفهای هرز، شاخص برداشت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر کود نیتروژن در تراکمهای مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط مختلف مدیریتی
%A قاسم پور, فاطمه
%A قنبری, علی
%A راستگو, مهدی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
%D 2014

[Download]