اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26

عنوان : ( بررسی صفات کمی عملکرد ومدیریت علفهای هرز در تاریخ و تراکمهای مختلف کاشت سویا (Glycine max L.) )

نویسندگان: حبیبه سلطانی نراب , علی قنبری , مهدی راستگو , قربانعلی اسدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی صفات کمی عملکرد و مدیریت علفهای هرزدر تاریخ کاشت و تراکمهای مختلف بر روی سویا ، آزمایشی در بهار 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد به صورت اسپلیت – اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور اصلی شامل تاریخ کاشت در سه سطح ( 28 فروردین، 22 اردیبهشت و 16 خرداد ) و فاکتور فرعی شامل 50 و 60 بوته در متر مربع ) و فاکتور فرعی فرعی شامل مدیریت علفهای هرز در دو سطح ،40 ، تراکم کاشت در چهار سطح ( 30 (کنترل و عدم کنترل علفهای هرز)بود. نتایج آزمایش نشان داد که اثر متقابل فاکتورهای اعمال شده بر عملکرد دانه و وزن دانه در بوته معنیدار، و بر شاخص برداشت و وزن صد دانه معنیدار نبود. بیشترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت 22 اردیبهشت و تراکم 50 1179 کیلوگرم در هکتار و در شرایط عدم حضورعلفهای هرز بدست آمد. بیشترین / 938 و 28 / بوته در مترمربع به ترتیب 47 شاخص برداشت در تاریخ کاشت 16 خرداد بدست آمد، که تفاوت معنیداری با تاریخ کاشت 22 اردیبهشت ( کاشت بهینه ) نداشت. در شرایط عدم کنترل علفهای هرز وزن صد دانه و وزن دانه در بوته به ترتیب 15 و 71 درصد نسبت به شرایط کنترل علفهای هرز کاهش یافتند.

کلمات کلیدی

, رقابت, شاخص برداشت , عملکرد دانه, مدیریت علفهای هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043094,
author = {سلطانی نراب, حبیبه and قنبری, علی and راستگو, مهدی and اسدی, قربانعلی},
title = {بررسی صفات کمی عملکرد ومدیریت علفهای هرز در تاریخ و تراکمهای مختلف کاشت سویا (Glycine max L.)},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {رقابت، شاخص برداشت ، عملکرد دانه، مدیریت علفهای هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی صفات کمی عملکرد ومدیریت علفهای هرز در تاریخ و تراکمهای مختلف کاشت سویا (Glycine max L.)
%A سلطانی نراب, حبیبه
%A قنبری, علی
%A راستگو, مهدی
%A اسدی, قربانعلی
%J اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
%D 2014

[Download]