Journal of Animal Environment-محیط زیست جانوری, دوره (7), شماره (3), سال (2016-2) , صفحات (189-198)

عنوان : ( تاثیر استفاده ازسطوح مختلف باکتری Pediococous acidlactici در جیره غذایی بر میزان بقاء مولدین،تولید سیست وناپلی ، میزان فعالیت آنزیم های ایمنی وتعداد کلنی تشکیل شده در دستگاه گوارش آرتمیا فرانسیسکانا( Artemia franciscana) )

نویسندگان: شهناز جباری , محمدرضا ایمانپور , وحید تقی زاده , امید صفری , حمیدرضا احمدنیای مطلق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثر استفاده از باکتری Pediococous acidlactici بر میزان بقاء مولدین آرتمیا ، مقدار سیست وناپلی تولید شده توسط مولدین همچنین میزان فعالیت آنزیم های سیستم ایمنی بدن و مقدار کلنی باکتریایی پدیوکوکوس اسیدی لاکتیکی تشکیل شده در دستگاه گوارش آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia franciscana) انجام شد. در این آزمایش از سه سطح 102 (تیمار اول)، 104 (تیمار دوم)، 106 (تیمارسوم) CFUباکتری در هر گرم غذا و تیمار شاهد (بدون پروبیوتیک) در قالب یک طرح کاملا تصادفی (4 تیمار هر یک در 3 تکرار) به صورت روزانه استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان دهنده افزایش معنی دار تعداد سیست و ناپلی تولید شده توسط مولدین آرتمیا فرانسیسکانا و همچنین میزان بقاء مولدین آرتمیا درتیمارهای آزمایشی نسبت به گروه شاهد بود (05/0>p). بیشترین مقدار تولید سیست در تیمار دوم (215 عدد) بدست آمد و بیشترین مقدار تولید ناپلی ازمولدین آرتمیا در تیمار اول (1909 عدد) بود. در این آزمایش میزان آنزیم های ایمنی آرتمیا فرانسیسکانا در تیمارهای آزمایشی نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی داری نداشت اما درتیمار دوم مقادیر آنزیم های لیزوزیم (15/4) واحد بر میکرو گرم پروتئین، فنولوکسیداز (74/2) و سوپراکسید دیسموتاز (82/0± 90/2) واحد بر دقیقه بیشترین مقدار بود درحالی که بیشترین مقدار فعالیت آنزیم ایمنی کاتالاز، 79/2 واحد بر دقیقه در تیمار سوم دیده شد. نتایج حاکی از آن است که تعداد کلنی باکتری پدیوکوکوس اسیدی لاکتیکی تشکیل شده در دستگاه گوارش آرتمیا فرانسیسکانا در تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی داری(05/0>P) نسبت به گروه شاهد داشت تعداد کلنی باکتری پدیوکوکوس اسیدی لاکتیکی موجود در دستگاه گوارش (CFU در میلی لیتر) در تیمار اول، 760 CFU بود که بیشترین مقدار را نسبت به گروه شاهد (500) نشان داد. با توجه به نتایج ذکرشده از این بررسی مقدار پروبیوتیک برای تغذیه آرتمیا فرانسیسکانا 102CFU و 104CFU درگرم غذا پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی

, آرتمیا فرانسیسکانا, Pediococous acidlactici, بقاء مولدین, سیست, ایمنی, تعداد باکتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043180,
author = {شهناز جباری and محمدرضا ایمانپور and وحید تقی زاده and صفری, امید and حمیدرضا احمدنیای مطلق},
title = {تاثیر استفاده ازسطوح مختلف باکتری Pediococous acidlactici در جیره غذایی بر میزان بقاء مولدین،تولید سیست وناپلی ، میزان فعالیت آنزیم های ایمنی وتعداد کلنی تشکیل شده در دستگاه گوارش آرتمیا فرانسیسکانا( Artemia franciscana)},
journal = {Journal of Animal Environment-محیط زیست جانوری},
year = {2016},
volume = {7},
number = {3},
month = {February},
issn = {2008-4218},
pages = {189--198},
numpages = {9},
keywords = {آرتمیا فرانسیسکانا، Pediococous acidlactici، بقاء مولدین، سیست، ایمنی، تعداد باکتری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر استفاده ازسطوح مختلف باکتری Pediococous acidlactici در جیره غذایی بر میزان بقاء مولدین،تولید سیست وناپلی ، میزان فعالیت آنزیم های ایمنی وتعداد کلنی تشکیل شده در دستگاه گوارش آرتمیا فرانسیسکانا( Artemia franciscana)
%A شهناز جباری
%A محمدرضا ایمانپور
%A وحید تقی زاده
%A صفری, امید
%A حمیدرضا احمدنیای مطلق
%J Journal of Animal Environment-محیط زیست جانوری
%@ 2008-4218
%D 2016

[Download]