اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26

عنوان : ( اثر کودهای آلی، زیستی، شمیایی و کشت مخلوط بر عدد کلروفیل متر در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L) )

نویسندگان: احمدرضا رضوی , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , کمال حاج محمدنیا قالی باف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظورمقایسه برتری نسبی نهادههای مختلف اکولوژیک و رایج از طریق تاثیر روی قرائتهای کلروفیلمتر در طول فصل رشد در گیاه دارویی پنیرک، آزمایشی با آرایش کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سال زراعی 1392 1391 با دو سطح عامل کرت اصلی شامل: کاربرد کود گاوی و عدم کاربرد کود گاوی و هفت سطح عامل کرت فرعی شامل کودهای بیولوژیک 1- نیتروکسین® ، 2- بیوسولفور®، 3 - بیوفسفر® ،-4 نیتروکسین + بیوسولفور + بیوفسفر، 5- کودشیمیایی اوره، 6- کشت مخلوط با شنبلیله و 7- شاهد انجام شد. نتایج تجزیه واریانس بیانگر تفاوتهای معنی دار در میان سطوح مختلف عوامل کرت اصلی و فرعی بود ( 05.P ≤ 0/). مقایسه میانگینها نشان داد که در میان سطوح عامل کرت اصلی، کاربرد کود دامی (با میانگین 53.6) نسبت به عدم کاربرد آن، و نیز در سطوح عامل کرت فرعی تیمارهای « کشت مخلوط »و « نیتروکسین + بیوسولفور + بیوفسفر » به ترتیب با میانگینهای 55.4 و 54.9 دارای بیشترین مقادیر برای عدد کلروفیل متر بودند. همچنین بررسی عدد SPAD در طول فصل رشد نشان داد که پنیرک در زمان گلدهی به « بلوغ فتوسنتزی » و بیشترین میزان عدد کلروفیل متر رسیده و بهترین تابعی که میتوان بر روند قرائتهای کلروفیل متر آن برازش داد تابع پلینومیال درجه 3 میباشد.

کلمات کلیدی

, کلروفیل, عدد اسپد, نیتروکسین, بیوسولفور, نهادههای بوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043184,
author = {رضوی, احمدرضا and جهان, محسن and نصیری محلاتی, مهدی and حاج محمدنیا قالی باف, کمال},
title = {اثر کودهای آلی، زیستی، شمیایی و کشت مخلوط بر عدد کلروفیل متر در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L)},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {کلروفیل، عدد اسپد، نیتروکسین، بیوسولفور، نهادههای بوم سازگار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کودهای آلی، زیستی، شمیایی و کشت مخلوط بر عدد کلروفیل متر در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L)
%A رضوی, احمدرضا
%A جهان, محسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%J اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
%D 2014

[Download]