جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (3), شماره (9), سال (2014-4) , صفحات (125-141)

عنوان : ( طبقه‌بندی تحمل‌پذیری مناطق شهری کلان‌شهر مشهد به مخاطرات محیطی با استفاده از برنامه‌ریزی خطی تعامل تناوبی سیموس(SIMUS) )

نویسندگان: عادل سپهر , راحیل کاویان آهنگر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه نقشهٔ تحمل‌پذیری مناطق شهری کلان‌شهر مشهد به مخاطرات محیطی بر پایه برنامه‌ریزی خطی و ارائهٔ راهبردهای مدیریتی جهت توسعهٔ پایدار شهری بر حسب درجهٔ حساسیت پذیری است. جهت نیل به این اهداف، در ابتدا 4 معیار ژئومورفولوژیکی شامل روانگرایی، زمین‌لرزه، گسل و فرونشست و 5 معیار محیط‌زیستی آلودگی هوا، آلودگی آب، تغییر کاربری، تراکم جمعیت و اسکان غیررسمی بر حسب نظرات کارشناسی و تکنیک دلفی انتخاب شدند. در گام بعدی با کمک الگوریتم خطی تعامل تناوبی سیموس، درجهٔ تحمل‌پذیری و حساسیت پذیری مناطق 13 گانه شهری نسبت به مخاطرات تعیین شد. تابع هدف در نظر گرفته شده در مدل خطی، دارای اثر بیشینه و محدوده آستانه به‌صورت متوسط برای متغیرها در نظر گرفته شد. در گام بعدی با مشخص شدن مناطق حساسیت پذیر، راهبردهای افزایش سرانهٔ فضای سبز، تعیین حریم شهری جهت توسعه، مقاوم‌سازی بناها و ساختمان‌ها در برابر زمین‌لرزه، تدوین برنامهٔ کنترل مهاجرپذیری، جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی و برنامهٔ هدفمند طرح ترافیک متناسب با وضعیت موجود پیشنهاد و اولویت‌بندی شدند. نتایج نشان داد که مناطق یک، ثامن و نه به ترتیب رتبه نخست حساسیت پذیری را دارا می‌باشند و مناطق دو، سه، پنج، شش، هفت، ده و یازده کم‌ترین میزان حساسیت پذیری را نسبت به مخاطرات دارند. همچنین تدوین برنامهٔ کنترل مهاجرپذیری، مقاوم‌سازی بناها در برابر زمین‌لرزه، تعیین حریم شهری جهت توسعه و افزایش سرانهٔ فضای سبز راهبردهای اصلی جهت توسعهٔ پایدار کلان‌شهر مشهد است.

کلمات کلیدی

, الگوریتم خطی سیموس, مخاطرات محیطی, حساسیت پذیری, تحمل‌پذیری, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043211,
author = {سپهر, عادل and راحیل کاویان آهنگر},
title = {طبقه‌بندی تحمل‌پذیری مناطق شهری کلان‌شهر مشهد به مخاطرات محیطی با استفاده از برنامه‌ریزی خطی تعامل تناوبی سیموس(SIMUS)},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {9},
month = {April},
issn = {2322-1682},
pages = {125--141},
numpages = {16},
keywords = {الگوریتم خطی سیموس، مخاطرات محیطی، حساسیت پذیری، تحمل‌پذیری، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طبقه‌بندی تحمل‌پذیری مناطق شهری کلان‌شهر مشهد به مخاطرات محیطی با استفاده از برنامه‌ریزی خطی تعامل تناوبی سیموس(SIMUS)
%A سپهر, عادل
%A راحیل کاویان آهنگر
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ 2322-1682
%D 2014

[Download]