سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2014-05-24

عنوان : ( سیب زمینی M آنالیز فیلوژنی و نوترکیبی در ویروس )

نویسندگان: فاطمه طبسی نژاد , بهروز جعفرپور , محمد زکی عقل , حمید روحانی , مجید صیامپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییرپذیری و تکامل در جمعیتهای ویروسی از سرعت زیادی برخوردار است. موتاسیون و نوترکیبی از عوامل موثر در ایجاد تنوع در سیبزمینی با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن M ویروسها هستند. به منظور تعیین تنوع ژنتیکی و بررسی وقوع نوترکیبی در ویروس کدکننده پروتئین پوششی ویروس همانندسازی و توالییابی و تنوع ژنتیکی، وقوع نوترکیبی و رابطه فیلوژنی جدایهها بررسی شد. میزان 7 بود و در آنالیز /79 ±3/ 15 و در سطح آمینواسیدی 17 /58 ±4/ در سطح نوکلئوتیدی بطور متوسط 31 PVM تنوع در بین جدایههای نیز نوترکیبی شناسایی شد. با توجه به منابع موجود PVM در دو گروه واگرا قرار گرفتند. در یازده جدایه ایرانی PVM فیلوژنی جدایههای است.

کلمات کلیدی

, ژن کدکننده پروتئین پوششی, تنوع ژنتیکی, نوترکیبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043253,
author = {طبسی نژاد, فاطمه and جعفرپور, بهروز and زکی عقل, محمد and روحانی, حمید and مجید صیامپور},
title = {سیب زمینی M آنالیز فیلوژنی و نوترکیبی در ویروس},
booktitle = {سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ژن کدکننده پروتئین پوششی، تنوع ژنتیکی، نوترکیبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سیب زمینی M آنالیز فیلوژنی و نوترکیبی در ویروس
%A طبسی نژاد, فاطمه
%A جعفرپور, بهروز
%A زکی عقل, محمد
%A روحانی, حمید
%A مجید صیامپور
%J سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2014

[Download]