بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2014-08-23

عنوان : ( شناسائی باکتری های درون همزیست اختیاری در زنجرک Circulifer haematoceps )

نویسندگان: وحید طحان , محمد زکی عقل , جواد کریمی برنگ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باکتری های همزیست داخلی در درون سلولها یا بافتهای حشرات وجود دارند. بر اساس نقش آنها در فیزیولوژی میزبان به دو گروه همزیستهای اولیه و ثانویه تقسیم بندی میشوند. همزیستهای داخلی در تغذیه، تولید مثل، تمایز و محافظت در برابر دشمنان طبیعی نقش دارند. زنجرک چغندر قند (Circulifer haematoceps) آفت شایع در مزارع چغندر و ناقل موثر بیماری کرلی تاپ است. برغم وجود گزارشهای متعدد از باکتری های همزیست در زنجره ها، اطلاعی از وجود این باکتری ها در جمعیتهای طبیعی زنجرک چغندر قند نیست. بمنظور بررسی باکتری های همزیست همراه با جمعیتهای طبیعی Circulifer haematoceps از مزارع چغندر استان خراسان رضوی نمونه برداری شد. نوکلئیک اسید استخراج شده از هر جمعیت زنجرک در واکنش زنجیره ای پلی مراز با استفاده از آغازگرهای اختصاصی هر باکتری وارد شد. سپس قطعه همانند سازی شده تعیین ترادف شد. نتایج بیانگر وجود همزیست اختیاری Wolbachia در تمام جمعیتهای مورد بررسی بود. در سه جمعیت از 25 جمعیت مورد بررسی نیز همزیست اختیاری Arsenophonus ردیابی شد. بر اساس اطلاعات موجود این اولین گزارش از باکتری های همزیست داخلی با زنجرک Circulifer haematoceps است

کلمات کلیدی

, باکتری های درون همزیست اختیاری, Circulifer
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043267,
author = {طحان, وحید and زکی عقل, محمد and کریمی برنگ, جواد},
title = {شناسائی باکتری های درون همزیست اختیاری در زنجرک Circulifer haematoceps},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2014},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {باکتری های درون همزیست اختیاری، Circulifer haematoceps},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسائی باکتری های درون همزیست اختیاری در زنجرک Circulifer haematoceps
%A طحان, وحید
%A زکی عقل, محمد
%A کریمی برنگ, جواد
%J بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2014

[Download]