ششمین کنگره علوم دامی ایران- دانشگاه تبریز- 5و6 شهریور 1393 , 2014-08-27

عنوان : ( عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با عصاره برگ زیتون و روغن کنجد )

نویسندگان: محمدجواد آگاه , حسن نصیری مقدم , ابوالقاسم گلیان , میرکزهی , صالح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثرات هم کوشی افزودن عصاره برگ زیتون و روغن کنجد به عنوان منابع آنتی اکسیدان طبیعی در جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی از سن 7 تا 28 روزگی انجام شد. برای این منظور 150 قطعه جوجه نر گوشتی سویه راس 308 در 6 تیمار با 5 تکرار و 5 قطعه جوجه در هر تکرار توزیع شدند. این آزمایش به صورت فاکتوریل 2×3 در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه سطح عصاره هیدروالکلی برگ زیتون (0، 120 و 240 میلی گرم در کیلوگرم) و دو نوع روغن گیاهی (روغن خام ذرت و کنجد) اجرا شد. در طول آزمایش صفات عملکردی شامل میزان خوراک مصرفی، وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی و شاخص تولیدی اندازه گیری شد. در پایان آزمایش یک قطعه جوجه از هر تکرار جهت بررسی تغییرات وزنی اندام های لاشه شامل قلب، پانکراس، چربی بطنی، گوشته سینه و ران کشتار گردید. جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی روغن خام ذرت و فاقد عصاره برگ زیتون کمترین اضافه وزن (35/45 گرم/پرنده/روز) را داشتند(05/0P<). گنجاندن عصاره برگ زیتون در جیره وزن نسبی لاشه و گوشت سینه را به طور معنی داری افزایش داد (05/0P<). جایگزینی روغن کنجد به جای روغن خام ذرت در جیره منجر به کاهش معنی دار درصد وزن نسبی چربی محوطه بطنی گردید (05/0P<). به نظر می رسد استفاده توأم عصاره برگ زیتون و روغن کنجد در جیره جوجه های گوشتی می تواند به دلیل داشتن ترکیبات آنتی اکسیدانی قوی اثرات مثبتی بر عملکرد و بهبود کیفیت لاشه داشته باشد

کلمات کلیدی

, عملکرد , خصوصیات لاشه , عصاره برگ زیتون , روغن کنجد , جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043282,
author = {آگاه, محمدجواد and نصیری مقدم, حسن and گلیان, ابوالقاسم and میرکزهی and صالح},
title = {عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با عصاره برگ زیتون و روغن کنجد},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران- دانشگاه تبریز- 5و6 شهریور 1393},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {عملکرد - خصوصیات لاشه - عصاره برگ زیتون - روغن کنجد - جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با عصاره برگ زیتون و روغن کنجد
%A آگاه, محمدجواد
%A نصیری مقدم, حسن
%A گلیان, ابوالقاسم
%A میرکزهی
%A صالح
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران- دانشگاه تبریز- 5و6 شهریور 1393
%D 2014

[Download]