علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (48), سال (2015-12) , صفحات (153-161)

عنوان : ( بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی فیبر پوسته و مغز هسته خرما )

نویسندگان: فاطمه شکرالهی گاوزن , مسعود تقی زاده , آرش کوچکی , محمدحسین حدادخداپرست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فیبر رژیمی یکی از اجزای مهم غذایی است که علاوه بر اثرات مثبت بر سلامتی، خصوصیات کاربردی مناسبی نیز دارد.در میان منابع گیاهی، هسته ی خرما ماده ای است که علاوه بر فراوانی وقیمت پایین، غنی از فیبر نیز می باشد. در این تحقیق، ابتدا هسته ی خرما به دو بخش بیرونی (پوسته) و درونی (مغز) تفکیک شد و سپس چربی زدایی از هر دو بخش انجام شد. پودر حاصل از چربی زدایی پوسته و مغز به ترتیب فیبر پوسته و فیبر مغز هسته ی خرما نامیده شد. آنالیز شیمیایی نشان داد که میزان پروتئین، فیبر رژیمی نامحلول و فیبر رژیمی کل در مغزبه طور معنی داری بیشتر از پوسته بود. چربی پوسته به طور معنی داری بیشتر از مغز بود. همچنین مشخص شد که فیبر رژیمی در هر دو بخش پوسته و مغز به مقدار زیادی وجود دارد (به ترتیب 1 گرم بر گرم) به ترتیب بیشتر و کمتر از فیبر پوسته / 2 و 29 / 74 درصد). ظرفیت نگهداری آب و ظرفیت نگهداری روغن فیبر مغز ( 80 / 70/68 و 17 1 گرم بر گرم) بود. فیبر مغز دارای رنگی روشن تر از فیبر پوسته بود. هر سه پارامتر ظرفیت نگهداری آب، ظرفیت نگهداری روغن و / 2/66 و 40 ) روشنایی، در مقایسه با بسیاری از ضایعات کشاورزی و فیبرهای تجاری از مقدار قابل قبولی برخوردار بودند.

کلمات کلیدی

, تفکیک, خواص فیزیکوشیمیایی, فیبر رژیمی, هسته ی خرما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043379,
author = {شکرالهی گاوزن, فاطمه and تقی زاده, مسعود and کوچکی, آرش and حدادخداپرست, محمدحسین},
title = {بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی فیبر پوسته و مغز هسته خرما},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2015},
volume = {12},
number = {48},
month = {December},
issn = {2008-8787},
pages = {153--161},
numpages = {8},
keywords = {تفکیک،خواص فیزیکوشیمیایی، فیبر رژیمی،هسته ی خرما},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی فیبر پوسته و مغز هسته خرما
%A شکرالهی گاوزن, فاطمه
%A تقی زاده, مسعود
%A کوچکی, آرش
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2015

[Download]