پژوهش آب در کشاورزی, دوره (28), شماره (2), سال (2014-10) , صفحات (477-488)

عنوان : ( واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل SWAP با استفاده از روش GLUE )

نویسندگان: مجتبی شفیعی , بیژن قهرمان , بهرام ثقفیان , کامران داوری , مجید وظیفه دوست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجزیه و تحلیل عدم قطعیت پارامترها در مدل های هیدرولوژی و تشخیص ویژگی های آماری خروجی مدل براساس روابط موجود بین پارامترها و ورودی های مدل از مهم ترین موارد مدل سازی در هیدرولوژی به شمار می آید. در این پژوهش روش عمومی عدم قطعیت تشابهات )GLUE( برای واسنجی و تحلیل عدم قطعیت پارامترهای هیدرولیکی خاک در مدل آگروهیدرلوژی خاک -آب -اتمسفر -گیاه )SWAP( نسبت به داده های رطوبت اندازه گیری شده در یک مزرعه تحت کشت ذرت واقع در دشت قیام در استان اصفهان مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد از بین شش پارامتر هیدرولیکی خاک در مدل ونگنوختن-معلم، پارامترهای θ r و K s در روند واسنجی از قابلیت تشخیص کمتری برخوردار بوده و بیشترین نقش در عدم قطعیت رطوبت شبیه سازی شده داشتند. همچنین، نتایج نشان داد که نمی توان پارامترهای هیدرولیکی خاک در رابطه ونگنوختن معلم را که ماهیت برازشی دارند در فرآیند واسنجی ثابت فرض کرد. بررسی عدم قطعیت رطوبت شبیه سازی شده نشان داد که روش GLUE به خوبی توانست تغییرات رطوبت را در نیمرخ خاک در طول دوره رشد محصول واسنجی کند به طوری که اغلب داده های اندازه گیری شده )میانگین 75 درصد ( در محدوده ی اطمینان 95 درصد قرار گرفتند

کلمات کلیدی

, ارامترهای هیدرولیکی خاک, محدوده ی اطمینان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043430,
author = {شفیعی, مجتبی and قهرمان, بیژن and بهرام ثقفیان and داوری, کامران and مجید وظیفه دوست},
title = {واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل SWAP با استفاده از روش GLUE},
journal = {پژوهش آب در کشاورزی},
year = {2014},
volume = {28},
number = {2},
month = {October},
issn = {2228-7140},
pages = {477--488},
numpages = {11},
keywords = {ارامترهای هیدرولیکی خاک، محدوده ی اطمینان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل SWAP با استفاده از روش GLUE
%A شفیعی, مجتبی
%A قهرمان, بیژن
%A بهرام ثقفیان
%A داوری, کامران
%A مجید وظیفه دوست
%J پژوهش آب در کشاورزی
%@ 2228-7140
%D 2014

[Download]