مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (43), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (43-52)

عنوان : ( مطالعه تجربی و عددی اثر تداخل لایه های مرزی در کاهش ضریب اصطکاک )

نویسندگان: سعید وحیدی فر , محسن کهرم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این نوشتار کاهش نیروی پسای وارد بر یک صفحه تخت از طریق قرار دادن یک مانع در مجاورت صفحه، مورد مطالعه عددی و تجربی قرار گرفته است. بررسی عددی نشان می دهد که با قرارگیری مانع در کنار صفحه فرایند گذار جریان در لایه مرزی تغییر کرده و تحت تأثیرگردابه های صادر شده از مانع به کاهش ضریب اصطکاک می انجامد. در این پژوهش نیروی پسای متوسط وارد بر صفحه تخت در سه حالت بدون مانع، با مانع مربعی و با گونیا اندازه گیری و با نتایج عددی مقایسه شده اند. از یک تونل باد و صفحه تخت به عنوان بستر اصلی آزمون و یک سلول بار با دقتdyne 1 برای اندازه گیری نیرو استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد با تغییر فاصله مانع از صفحه، تا فاصله خاصی که مانع از صفحه قرار داده می شود، ضریب پسای متوسط کاهش و از آن نقطه به بعد رو به افزایش می گذارد تا اینکه اثر مانع از بین می رود. برای مانع مربعی حداقل ضریب پسا در 5/2 میلیمتری صفحه مشاهده شده و نتایج عددی به طور کامل با نتایج آزمایشگاهی تونل باد مقایسه و گزارش شده اند.

کلمات کلیدی

, تحریک لایه مرزی, ضریب پسا, مانع مربعی, بهینه سازی انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043470,
author = {وحیدی فر, سعید and کهرم, محسن},
title = {مطالعه تجربی و عددی اثر تداخل لایه های مرزی در کاهش ضریب اصطکاک},
journal = {مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز},
year = {2013},
volume = {43},
number = {1},
month = {September},
issn = {2228-5148},
pages = {43--52},
numpages = {9},
keywords = {تحریک لایه مرزی، ضریب پسا، مانع مربعی، بهینه سازی انرژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تجربی و عددی اثر تداخل لایه های مرزی در کاهش ضریب اصطکاک
%A وحیدی فر, سعید
%A کهرم, محسن
%J مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
%@ 2228-5148
%D 2013

[Download]