ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( تأثیر سطوح مختلف عصاره سرخارگل بر عملکرد، تلفات و شاخص کارایی تولید جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حسنا حاجاتی , احمد حسن آبادی , فرهنگ احمدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، از تعداد 150 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه کاب 500 به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف عصاره سرخارگل (اکیناسه پورپورا) بر عملکرد، تلفات و شاخص کارایی تولید جوجه های گوشتی استفاده شد. عصاره سرخارگل در سطوح 0، 2 و 4 میلی لیتر در لیتر به آب آشامیدنی جوجه های گوشتی از سن 1 تا 22 روزگی اضافه شد. نتایج نشان داد که عصاره سرخارگل تلفات جوجه های گوشتی را در دوره آغازین کاهش، و عملکرد و شاخص کارایی تولید پرندگان را در دوره رشد بهبود داد. جوجه هایی که سطح 4 میلی لیتر عصاره سرخارگل در لیتر آب آشامیدنی را دریافت کرده بودند بالاترین کارایی تولید را نشان دادند. بنابراین، افزودن 4 میلی لیتر عصاره سرخارگل در لیتر آب آشامیدنی جهت بهبود عملکرد و افزایش شاخص کارایی تولید جوجه های گوشتی در دوره های آغازین و رشد توصیه میشود

کلمات کلیدی

, اکیناسه پورپورا, جوجه گوشتی, کارایی تولید,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043547,
author = {حاجاتی, حسنا and حسن آبادی, احمد and فرهنگ احمدیان},
title = {تأثیر سطوح مختلف عصاره سرخارگل بر عملکرد، تلفات و شاخص کارایی تولید جوجه های گوشتی},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {اکیناسه پورپورا، جوجه گوشتی، کارایی تولید، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر سطوح مختلف عصاره سرخارگل بر عملکرد، تلفات و شاخص کارایی تولید جوجه های گوشتی
%A حاجاتی, حسنا
%A حسن آبادی, احمد
%A فرهنگ احمدیان
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]