ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , 2014-08-27

عنوان : ( اثرات آنتی اکسیدانی α-توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر کیفیت گوشت ران جوجه های گوشتی )

نویسندگان: دکتر حسن صالح , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , دکتر محمد جواد آگاه , دکتر محمد طاهر میرکزهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثرات آنتی اکسیدانی α-توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر میزان ترکیبات فنلی و پایداری اکسیداتیو گوشت ران جوجه های گوشتی، انجام شد. تعداد 384 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی، با 8 تیمار غذایی و 4 تکرار 12 جوجه ای در هر واحد آزمایشی، به مدت 42 روز تغذیه شدند. جهت غنی سازی گوشت، 2 درصد روغن ماهی به همه جیره ها افزوده شد. هشت تیمار غذایی شامل: جیره شاهد فاقدآنتی اکسیدان، جیره شاهد حاوی 200 میلی گرم در کیلوگرم آلفا- توکوفرول استات، جیره های حاوی 100،200 و 300 میلی گرم در کیلوگرم عصاره پوست انار و جیره های حاوی 1، 2 و 3 گرم در کیلوگرم پوست انار بودند. در سن 42 روزگی از هر تکرار یک قطعه جوجه ذبح و گوشت ران جداسازی چرخ و در دمای C4⁰+ نگهداری شدند. میزان مالون دی آلدهاید (MDA) و فعالیت خنثی-سازی رادیکال آزاد DPPH در طی روز های 0، 7 و 11 بعد از آزمایش اندازه گیری شد. نتایج ترکیبات فنلی در نمونه گوشت در جوجه های تغذیه شده با جیره های حاوی آلفا- توکوفرول استات و عصاره پوست انار، افزایش نشان داد (05/0p<). میزان MDA و درصد خنثی سازی رادیکال آزاد DPPH در گوشت ران تحت تاثیر نوع مکمل جیره های تغذیه شده قرار گرفت (05/0p<). اثرات آنتی اکسیدانی سطوح 200 و 300 میلی گرم در کیلوگرم عصاره پوست انار قدرت آنتی اکسیدانی مشابه با افزودن 200 میلی گرم در کیلو گرم آلفا- توکوفرول استات به جیره در گوشت های غنی شده تولیدی نشان داد.

کلمات کلیدی

, گوشت مرغ, اسیدهای چرب, آنتی¬اکسیدان, پوست انار, ترکیبات فنلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043552,
author = {دکتر حسن صالح and گلیان, ابوالقاسم and کرمانشاهی, حسن and دکتر محمد جواد آگاه and دکتر محمد طاهر میرکزهی},
title = {اثرات آنتی اکسیدانی α-توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر کیفیت گوشت ران جوجه های گوشتی},
booktitle = {ششمین کنفرانس علوم دامی کشور},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {گوشت مرغ- اسیدهای چرب- آنتی¬اکسیدان- پوست انار- ترکیبات فنلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات آنتی اکسیدانی α-توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر کیفیت گوشت ران جوجه های گوشتی
%A دکتر حسن صالح
%A گلیان, ابوالقاسم
%A کرمانشاهی, حسن
%A دکتر محمد جواد آگاه
%A دکتر محمد طاهر میرکزهی
%J ششمین کنفرانس علوم دامی کشور
%D 2014

[Download]