دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دوره (22), شماره (4), سال (2014-10) , صفحات (1379-1386)

عنوان : ( اثر تجویز داخل نخاعی ویتامین K2 بر ادم التهابی پای موش صحرایی، القاء شده با فرمالین )

نویسندگان: فاطمه حجی پور , مسعود فریدونی , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: یکی از مشتقات ویتامین K که توسط باکتری‌های روده‌ای سنتز می‌شود، ویتامین K2 است. در مطالعات بسیاری، حضور غلظت‌های زیاد این ویتامین در مغز و عملکردهای مهم آن به اثبات رسیده است. ویتامین K2قادر است تولید بسیاری از میانجی‌های التهابی را در بیماری‌های گوناگون مهارکند. این مطالعه به بررسی اثر ویتامین K2 در نخاع، در ادم التهابی القاء شده توسط فرمالین در پا می‌پردازد. روش بررسی: در این مطالعه پژوهشی، موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار (g250- 200) به جزء گروه کنترل، پس از گذراندن دوران بهبودی جراحی کانول‌گذاری جهت تجویز نخاعی (Intrathecal- i.t.)، در چهار گروه شم (DMSO) و ویتامین K2 با غلظت‌های 2، 10 و 20 میکروگرم در 10 میکرولیتر قرار گرفتند. در هر گروه حجم ادم التهابی ناشی از تزریق ml 05/0 فرمالین 5/2% به کف پای حیوانات پس از یک ساعت به روش پلتیسمومتری سنجیده شد. نتایج: تجویز نخاعی ویتامین K2 منجر به کاهش معنی‌داری در حجم ادم التهابی ناشی از تزریق کف پایی فرمالین گردید (01/0p<). به علاوه کمترین غلظت از ویتامین K2 (µl10/µg2) نسبت به سایر غلظت‌ها حجم ادم التهابی القاء شده با فرمالین را به میزان بیشتری کاهش داد (05/0p<). نتیجه‌گیری: ویتامین K2 احتمالاً با کاهش و گاهی ممانعت از فعالیت سیکلواکسیژنازها و سنتز پروستاگلاندین‌ها، کاهش رادیکال‌های آزاد مانندROS ، موادی همچون NO و به دنبال آن کاهش رهاسازی میانجی‌های مولد و پیش‌برنده التهاب در نخاع و متعاقباً محیط موجب کاهش حجم ادم التهابی القاء شده توسط فرمالین می‌شوند.

کلمات کلیدی

, ویتامین K2, تجویز نخاعی, التهاب, ادم, پلتیسمومتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043577,
author = {حجی پور, فاطمه and فریدونی, مسعود and مقیمی, علی},
title = {اثر تجویز داخل نخاعی ویتامین K2 بر ادم التهابی پای موش صحرایی، القاء شده با فرمالین},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد},
year = {2014},
volume = {22},
number = {4},
month = {October},
issn = {2228-5741},
pages = {1379--1386},
numpages = {7},
keywords = {ویتامین K2، تجویز نخاعی، التهاب، ادم، پلتیسمومتری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تجویز داخل نخاعی ویتامین K2 بر ادم التهابی پای موش صحرایی، القاء شده با فرمالین
%A حجی پور, فاطمه
%A فریدونی, مسعود
%A مقیمی, علی
%J دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
%@ 2228-5741
%D 2014

[Download]