علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (48), سال (2015-10) , صفحات (89-97)

عنوان : ( بررسی و مقایسه ویژگی های ضد باکتریایی عصاره های آبی دانه دو واریته کرچک روی پاتوژن های شاخص غذایی )

نویسندگان: ثمانه حاتمی , مسعود یاورمنش , علی محمدی ثانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف ازانجام این پژوهش بررسی اثرضدباکتریایی عصاره آبی دانه کرچک (دو واریته مشهد واصفهان) روی باکتری های استافیلوکوکوس ATCC 25923 اشرشیاکلی 25922 ATCC و لیستریااینوکوآ 33090 ATCC به عنوان پاتوژن های شاخص غذایی می باشد. حساسیت این ریزسازواره ها به عصاره های کرچک به روش انتشار دیسک و کمترین غلظت بازدارندگی (MBC) و کشندگی (MIC) به روش براث میکرودایلوشن مورد بررسی قرار گرفت. در روش آزمون انتشار دیسک، باکتری های گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا اینوکوآ مقاومترین و اشرشیاکلی حساس ترین باکتری تعیین شد. ازآنتی بیوتیک های اریترومایسین، جنتامایسین، کلرامفنیکل به عنوان کنترل مثبت روی لیستریااینوکوآ، استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی به ترتیب استفاده شد و اثر بازدارندگی این آنتی بیوتیک ها با عصاره های مورد آزمون مقایسه گردید که قطر هاله آنها 30mm ،22mm ،12 mm بود. بر اساس رقت های تهیه شده در آزمایش، محدوده کمترین غلظت بازدارندگی عصاره آبی کرچک واریته مشهد برای لیستریااینوکوآ استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی40-160 mg/ml و محدوده عصاره آبی دانه کرچک واریته اصفهان روی لیستریا اینوکوا بین mg/ml 20-40 و برای استافیلوکوس اورئوس بین 40-80 mg/ml و اشرشیا کلی بین 20-80 mg/ml محاسبه شد. درآزمون کمترین غلظت کشندگی، عصاره های آبی دانه کرچک واریته مشهد و اصفهان در غلظت 160 mg/ml موجب غیر فعال شدن باکتری ها شدند. نتایج نشان داد که عصاره های آبی دانه کرچک واریته مشهد و اصفهان هر دو دارای ویژگی ضد باکتریایی قوی بوده اما عصاره آبی دانه کرچک واریته اصفهان ویژگی بازدارندگی قوی تری نسبت به عصاره آبی دانه کرچک واریته مشهد از خود نشان داد. همچنین عصاره این دو واریته از لحاظ ویژگی ضد باکتریایی می تواند با آنتی بیوتیک اریترومایسین برابری کند.

کلمات کلیدی

, عصاره آبی دانه کرچک, حداقل غلظت بازدارندگی, حداقل غلظت کشندگی, انتشار دیسک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043622,
author = {ثمانه حاتمی and یاورمنش, مسعود and علی محمدی ثانی},
title = {بررسی و مقایسه ویژگی های ضد باکتریایی عصاره های آبی دانه دو واریته کرچک روی پاتوژن های شاخص غذایی},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2015},
volume = {12},
number = {48},
month = {October},
issn = {2008-8787},
pages = {89--97},
numpages = {8},
keywords = {عصاره آبی دانه کرچک، حداقل غلظت بازدارندگی، حداقل غلظت کشندگی، انتشار دیسک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و مقایسه ویژگی های ضد باکتریایی عصاره های آبی دانه دو واریته کرچک روی پاتوژن های شاخص غذایی
%A ثمانه حاتمی
%A یاورمنش, مسعود
%A علی محمدی ثانی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2015

[Download]