زمین شناسی کاربردی پیشرفته, دوره (11), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (30-36)

عنوان : ( حذف اثر فشار همه جانبه بر سرعت امواج الاستیک سنگ مطالعه موردی: سازند سروک )

نویسندگان: علیرضا نجیبی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پارامترهای استاتیک مقاومت سنگ نظیر مقاومت تراکمی تک محوره (UCS) و مدول یانگ (Es) کاربرد زیادی در مطالعات ژئومکانیک مخازن نفتی دارند.این پارامترها، توسط روابط تجربی، از داده های دینامیکی نظیر سرعت امواج تراکمی و برشی (Vp و Vs) برای طول چاه قابل تخمین هستند. حذف فشار همه جانبه مخزن بر Vp و Vs به منظور مطالعات ژئومکانیک مخزن ضروری می باشد. بنابراین، با انجام آزمایش بر روی تعدادی نمونه از سازند آهکی سروک، سرعت امواج در فشارهای آتمسفر و همه جانبه مختلف اندازه گیری شد. سپس، سرعت امواج در فشار اتمسفر پیش بینی، و با مقدیر اندازه گیری شده مقایسه گردید که همبستگی بالایی بین آنها مشاهده شد. به منظور افزایش اطمینان از مدل ارائه شده، نتایج آزمون های مشابه انجام شده بر روی تعدادی نمونه بازالت اقیانوسی مورد استفاده قرار گرفت که صحت مدل پیشنهاد شده را تایید می کند. این مدل کاربرد فراوانی در مطالعات ژئومکانیک مخازن نفت ایفا می کند.

کلمات کلیدی

, سرعت امواج تراکمی و برشی, فشار همه جانبه, آنالیز رگرسیون کمترین مربعات, سنگ آهک, سازند سروک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043651,
author = {نجیبی, علیرضا and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا},
title = {حذف اثر فشار همه جانبه بر سرعت امواج الاستیک سنگ مطالعه موردی: سازند سروک},
journal = {زمین شناسی کاربردی پیشرفته},
year = {2014},
volume = {11},
number = {1},
month = {April},
issn = {2251-7057},
pages = {30--36},
numpages = {6},
keywords = {سرعت امواج تراکمی و برشی، فشار همه جانبه، آنالیز رگرسیون کمترین مربعات، سنگ آهک، سازند سروک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حذف اثر فشار همه جانبه بر سرعت امواج الاستیک سنگ مطالعه موردی: سازند سروک
%A نجیبی, علیرضا
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%J زمین شناسی کاربردی پیشرفته
%@ 2251-7057
%D 2014

[Download]