مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای, دوره (6), شماره (22), سال (2014-11) , صفحات (43-66)

عنوان : ( تحلیل کیفیت پیاده روهای شهری با تأکید بر مولفه های سلامت: مطالعه موردی خیابان هفده شهریور مشهد )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , نونا مسگرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجا که شهروندان بخش عمدهای از زندگی خود را در تعامل با محـیط شـهری سـپری مـی کننـد، تحلیـل اثرگذاری این محیط بر جنبه های گوناگون زندگی آنها از اهمیت ویژهای برخـوردار گشـته اسـت . از جملـه ایـن جنبه ها که می تواند توسط محیط شهری به چالش کشیده شده و یا تهدید گردد سلامت می باشد. مباحـث نـوینی چون شهر سالم، پیاده مداری و جز آن بازنمون هایی از توجه به این جنبه هـا مـی باشـد . شـرایط کالبـدی -فضـایی پیاده روهای شهری، به طور خاص،تاثیر به سزایی در میزان سلامت محیط برای شـهروندان دارد .ایـن پـژوهش بـا هدف بررسی ارتباط بین ویژگیهای محیط کالبدی و میزان سلامت محیط، همچنین یافتن روشی جهـت ارزیـابی سلامت محیط شهری در پی پاسخگویی به این سـوالات اسـت -1: مهـم تـرین چـالش هـای پـیش روی سـلامت شهروندان استفاده کننده ازپیاده روها کدامند؟ -2 چه معیارهـایی در ارتقـا و بهبـود سـلامت پیـاده روهـای شـهری دخیل اند؟ -3 با اتکا به این معیارها چگونه می توان میزان سلامت پیاده رو شهری را ارزیـابی نمـود .روش تحقیـق، ترکیبی بوده و با استفاده از تحلیل محتوای کیفی و پیمایش به انجام رسید.به کمک چک لیست پژوهشگر ساخته داده های مورد نیاز از150 نفر از عابران محور هفده شهریور و 50 مسئولان و کارشناسان مربوطه، به عنوان نمونـه پژوهشی گردآوری شد . یافته ها نشان داد وضعیت محور هفده شهریور از نظر معیارهای سلامتی در مجموع بـد و پایین بوده که موجب کاهش میزان رضایتمندی استفاده کنندگان از فضا، کاهش میزان استفاده از محیط و در نتیجه افول بیشتر کیفیت محیط گردیده است.هر چهار بعد اصلی سلامت، یعنی سلامت جسمانی، اجتمـاعی، معنـوی و روانی واجد نقش و سهم به سزایی در تعیین میزان سلامت محیط شناسایی گردیدنـد . در محـور هفـده شـهریور، سلامت جسمانی و اجتماعی در بدترین شرایط و سلامت معنوی و روانی در شرایط بهتری قرار دارد. راهکارهای مختلف کالبدی وفیزیکی برای ارتقاء سلامت شهروندان در این محور پیشنهاد گردید .

کلمات کلیدی

, سلامت, پیاده رو, کیفیت, خیابان هفده شهریور,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043689,
author = {رهنماء, محمدرحیم and مسگرانی, نونا},
title = {تحلیل کیفیت پیاده روهای شهری با تأکید بر مولفه های سلامت: مطالعه موردی خیابان هفده شهریور مشهد},
journal = {مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای},
year = {2014},
volume = {6},
number = {22},
month = {November},
issn = {2008-5354},
pages = {43--66},
numpages = {23},
keywords = {سلامت، پیاده رو، کیفیت، خیابان هفده شهریور، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل کیفیت پیاده روهای شهری با تأکید بر مولفه های سلامت: مطالعه موردی خیابان هفده شهریور مشهد
%A رهنماء, محمدرحیم
%A مسگرانی, نونا
%J مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای
%@ 2008-5354
%D 2014

[Download]