نخستین همایش ملی مجازی علوم زمین , 2014-03-15

عنوان : ( ارزیابی کیفیت توده های سنگی مسیر تونل انحراف آب سد حاجیلرچای )

نویسندگان: کاظم دهقانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی دقیق رفتار مهندسی پروژه هایی نظیر سد و تونل، شناخت ویژگی های مهندسی توده سنگ های ساختگاه از جمله کیفیت توده سنگ، ضروری به نظر می رسد. یکی از روشهای رایج بررسی کیفیت توده سنگ ها طبقه بندی مهندسی آنهاست. با طبقه بندی توده سنگ های مسیر تونل، می توان اقدامات لازم را برای طراحی و نگهداری آنها فراهم نمود. بدین منظور تونل انحراف آب سد حاجیلرچای با توجه به اطلاعات حاصل از گمانه های اکتشافی، ویژگی های سنگ شناسی، بررسی ناپیوستگی ها، گسل ها وسطح آب زیرزمینی به چهار زون مشابه تقسیم بندی گردید. پارامترهای مهندسی نظیر مقاومت تراکمی تک محوری سنگ(UCS)، شاخص کیفی سنگ (RQD) برای هر کدام از زون ها و همچنین ویژگی های مهندسی کل ناپیوستگی های مسیر تونل مورد بررسی قرار گرفت. براساس این اطلاعات طبقه بندی های ژئومکانیکی(RMR) و شاخص کیفی تونل سازی (Q) انجام گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که توده سنگ های دربرگیرنده تونل انحراف آب در زون های 1 و 2 از لحاط طبقه بندی RMR در رده سنگ های متوسط ولی توده سنگ های موجود در زون 3 و 4 در رده سنگ های ضعیف قرار می گیرند. همچنین در رده بندی بر اساس سیستم Q توده سنگ های دربرگیرنده تونل در زون های 1، 2 و 3 در رده سنگ های ضعیف ولی توده سنگ ها موجود در زون 4 در رده سنگ های خیلی ضعیف قرار می گیرند..

کلمات کلیدی

, توده سنگ, تونل انحراف, طبقه بندی توده سنگ RMR, طبقه بندی Q
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043730,
author = {دهقانی, کاظم and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا},
title = {ارزیابی کیفیت توده های سنگی مسیر تونل انحراف آب سد حاجیلرچای},
booktitle = {نخستین همایش ملی مجازی علوم زمین},
year = {2014},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {توده سنگ، تونل انحراف، طبقه بندی توده سنگ RMR، طبقه بندی Q},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کیفیت توده های سنگی مسیر تونل انحراف آب سد حاجیلرچای
%A دهقانی, کاظم
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%J نخستین همایش ملی مجازی علوم زمین
%D 2014

[Download]