هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26

عنوان : ( بررسی اثر آللوپاتی گونه گیاهی .Ceratophyllum demersum L بر رشد‌ جلبک سبز Scenedesmus quadricauda (Turpin) de Brébisson )

نویسندگان: زهرا خوش زبان , محمود ذکائی , حمید اجتهادی , جمیل واعظی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه Ceratophyllum demersum (چنگال آبی یا علف شاخی)، از تیره Ceratophyllaceae، قادر به تولید و انتشار ترکیبات آللوشیمیایی می باشد که این ترکیبات در برخی از گونه ها اثر مهاری و در برخی اثر تحریک کنندگی رشد دارند. در این بررسی اثر این گونه گیاهی بر رشد جلبک سبز Scenedesmus quadricauda مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه‌‌های گونه ی Ceratophyllum demersum از رودخانه کارون و نمونه‌های جلبکی از آبهای شیرین منطقه سد کارده و استخر مزرعه نمونه کشاورزی مشهد جمع آوری شدند. گونه ی جلبک با کمک منابع موجود شناسایی گردید و پس از خالص سازی جلبک، اثر عصاره-ی استونی گیاه Ceratophyllum demersum بر روی رشد جلبک در محیط کشت مایع BBM مورد مطالعه قرارگرفت. با اندازه گیری روزانه بیومس نمونه جلبکی دارای عصاره و مقایسه آن با نمونه ی شاهد و تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS، اثر آللوپاتی مثبت گیاه بر رشد این گونه جلبکی مشاهده گردید. اگر چه در مطالعات گذشته، اثر مهارکنندگی Ceratophyllum demersum روی برخی از گونه های سیانوباکتر و نیز گونه ی جلبکی Chlorella pyrenoidosa به اثبات رسیده است، در مطالعه حاضر، با اثر تحریک کنندگی خود رشد این گونه جلبکی را افزایش می دهد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی : آب شیرین, بیومس, ترکیبات آللوشیمیایی, عصاره استونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043745,
author = {خوش زبان, زهرا and ذکائی, محمود and اجتهادی, حمید and واعظی, جمیل},
title = {بررسی اثر آللوپاتی گونه گیاهی .Ceratophyllum demersum L بر رشد‌ جلبک سبز Scenedesmus quadricauda (Turpin) de Brébisson},
booktitle = {هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی : آب شیرین، بیومس، ترکیبات آللوشیمیایی، عصاره استونی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر آللوپاتی گونه گیاهی .Ceratophyllum demersum L بر رشد‌ جلبک سبز Scenedesmus quadricauda (Turpin) de Brébisson
%A خوش زبان, زهرا
%A ذکائی, محمود
%A اجتهادی, حمید
%A واعظی, جمیل
%J هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2014

[Download]