پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (3), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (94-114)

عنوان : ( ترکیب آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری بر کنش اجرایی بازداری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی )

نویسندگان: زهرا حسین زاده ملکی , علی مشهدی , علی غنائی چمن آباد , عاطفه سلطانی فر , فاطمه محرری , زهره حسینی , هدی حسین زاده ملکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش حافظه کاری، آموزش والدینی و ترکیب این دو مداخله بر بازداری کودکان مبتلا به ADHD انجام شده است. با استفاده از نمونه گیری در دسترس و مقیاس SNAP-IV، CBCL و مصاحبه بالینی، 36 کودک 6 تا 12 سال مبتلا به ADHD انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه مداخله گمارش شدند. داده‌ها با استفاده از تحلیل کو واریانس چند متغیری (MANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت عملکرد کودکان گروه ترکیبی در مقایسه با دو گروه دیگر در آزمون بازداری شناختی معنادار نبود (05/0 P). اما عملکرد کودکان گروه درمان ترکیبی نسبت به دو گروه دیگر در آزمون بازداری رفتاری تفاوت معناداری داشت و حاکی از عملکرد بهتر این گروه بود (05/0 P<). همچنین ترکیب درمان آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری در بهبود کنش عصب روان شناختی بازداری رفتاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی مؤثرتر می‌باشد.

کلمات کلیدی

اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی (ADHD); آموزش والدینی; آموزش حافظه کاری; درمان ترکیبی; بازداری شناختی; بازداری رفتاری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043750,
author = {زهرا حسین زاده ملکی and مشهدی, علی and غنائی چمن آباد, علی and عاطفه سلطانی فر and فاطمه محرری and زهره حسینی and هدی حسین زاده ملکی},
title = {ترکیب آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری بر کنش اجرایی بازداری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2014},
volume = {3},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6352},
pages = {94--114},
numpages = {20},
keywords = {اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی (ADHD); آموزش والدینی; آموزش حافظه کاری; درمان ترکیبی; بازداری شناختی; بازداری رفتاری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ترکیب آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری بر کنش اجرایی بازداری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی
%A زهرا حسین زاده ملکی
%A مشهدی, علی
%A غنائی چمن آباد, علی
%A عاطفه سلطانی فر
%A فاطمه محرری
%A زهره حسینی
%A هدی حسین زاده ملکی
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ 2251-6352
%D 2014

[Download]