فنی مهندسی مدرس, دوره (14), شماره (11), سال (2015-2) , صفحات (89-96)

عنوان : ( بررسی سه بعدی دینامیکی و انتشار موج تنش در صفحات ضخیم مدرج تابعی در برابر بار فشاری ناشی از ضربه )

نویسندگان: حسن ظفرمند , مهران کدخدایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی و تحلیل سه بعدی دینامیکی و انتشار موج تنش در صفحات ضخیم ساخته شده از مواد مدرج تابعی در برابر بار فشاری ناشی از ضربه پرداخته شده است. خواص مکانیکی ماده (مدول الاستیسیته و چگالی) در راستای ضخامت بطور پیوسته و بر اساس تابع توزیع توانی، متغیر و ضریب پواسون ثابت فرض شده است. معادلات حرکت بر اساس تئوری الاستیسیتۀ سه بعدی بدست آمده‌اند و برای حل آن‌ها در دامنۀ فضا و زمان از روش المان محدود مدرج سه بعدی مبتنی بر فرمولاسیون انرژی رایلی-ریتز و روش نیومارک استفاده شده است. در بارگذاری دینامیکی فرض شده است که سطح فوقانی صفحه تحت بار فشاری است که با زمان بصورت خطی تغییر می‌کندکه سپس و بصورت ناگهانی در زمانی معین باربرداری می‌شود. بدیهی است که این باربرداری بصورت یک ضربۀ ناگهانی عمل می‌کند. در ادامه، پاسخ زمانی تغییر مکان در راستای ضخامت (خیز)، تنش‌ها در سه جهت و سرعت انتشار موج تنش به ازاء توان‌های مختلف مادۀ مدرج تابعی، شرایط مرزی گوناگون و نسبت‌های مختلف ضخامت به طول مورد مطالعه قرار گرفته است. روش ارائه شده توسط نتایج موجود در مقالات، اعتبارسنجی شده است و تطابق خوبی حاصل گشته است.

کلمات کلیدی

انتشار موج تنش؛ تئوری الاستیسیتۀ سه بعدی؛ روش المان محدود مدرج سه بعدی؛ بار ضربه؛ مواد مدرج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043761,
author = {ظفرمند, حسن and کدخدایان, مهران},
title = {بررسی سه بعدی دینامیکی و انتشار موج تنش در صفحات ضخیم مدرج تابعی در برابر بار فشاری ناشی از ضربه},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2015},
volume = {14},
number = {11},
month = {February},
issn = {****-0011},
pages = {89--96},
numpages = {7},
keywords = {انتشار موج تنش؛ تئوری الاستیسیتۀ سه بعدی؛ روش المان محدود مدرج سه بعدی؛ بار ضربه؛ مواد مدرج تابعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سه بعدی دینامیکی و انتشار موج تنش در صفحات ضخیم مدرج تابعی در برابر بار فشاری ناشی از ضربه
%A ظفرمند, حسن
%A کدخدایان, مهران
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2015

[Download]