اولین کنگره ملی سلامت غذا تولید تبدیل و مصرف , 2014-10-15

عنوان : ( بررسی واکنش علف جارو (Kochia scoparia L.) به علف‌کش گلایفوسیت در سطوح مختلف شوری خاک‌ )

نویسندگان: هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی واکنش علف جارو (Kochia scoparia L.) به علف‌کش گلایفوسیت در سطوح مختلف شوری خاک، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1392 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل شوری خاک در چهار سطح 0، 100، 200 و 300 میلی‌مولار و کاربرد علف‌کش گلایفوسیت در هفت سطح شامل 0، 375، 5/562، 750، 1125، 1500 و 1875 گرم در هکتار ماده موثره بود. صفات درصد بقا، ارزیابی چشمی خسارت، ارتفاع بوته، وزن تر و وزن خشک چهار هفته بعد از سمپاشی اندازه‌گیری شد. بر اساس نتایج آزمایش دز- پاسخ، دز لازم علف‌کش گلایفوسیت برای کاهش 90 درصد بقاء علف جارو، 83/753 گرم در هکتار ماده موثره بود که به عنوان دز موثر انتخاب شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که شوری خاک، اثر بسیار معنی‌داری (01/0≥P) بر ارتفاع گیاه و اثر معنی‌داری (05/0≥P) بر وزن تر و خشک علف جارو داشت. همچنین بین دزهای مختلف گلایفوسیت برای تمامی صفات مورد مطالعه اختلاف بسیار معنی‌داری (01/0≥P) وجود داشت در حالی‌که اثر متقابل شوری خاک و دز علف‌کش گلایفوسیت فقط برای ارتفاع بوته معنی‌دار (05/0≥P) بود و برای سایر صفات اثر متقابل شوری خاک و دز علف‌کش گلایفوسیت معنی‌داری نبود. نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون و برآورد پارامترهای حاصل از برازش مدل به درصد بقاء و وزن تر و خشک زیست توده نشان داد که شوری خاک تاثیری بر کارایی علف‌کش گلایفوسیت جهت کنترل علف جارو نداشت و با افزایش شوری خاک، دز مصرفی علف‌کش گلایفوسیت برای کنترل علف جارو تغییری نکرد.

کلمات کلیدی

, علف جارو, راندآپ, زیست توده, بقاء, خاک شور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043779,
author = {مهدیخانی نهرخلجی, هادی and ایزدی دربندی, ابراهیم and راستگو, مهدی and کافی, محمد},
title = {بررسی واکنش علف جارو (Kochia scoparia L.) به علف‌کش گلایفوسیت در سطوح مختلف شوری خاک‌},
booktitle = {اولین کنگره ملی سلامت غذا تولید تبدیل و مصرف},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {علف جارو، راندآپ، زیست توده، بقاء، خاک شور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی واکنش علف جارو (Kochia scoparia L.) به علف‌کش گلایفوسیت در سطوح مختلف شوری خاک‌
%A مهدیخانی نهرخلجی, هادی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راستگو, مهدی
%A کافی, محمد
%J اولین کنگره ملی سلامت غذا تولید تبدیل و مصرف
%D 2014

[Download]