زراعت و فناوری زعفران, دوره (2), شماره (1), سال (2014-5) , صفحات (17-30)

عنوان : ( کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها در بررسی کارایی تولید زعفران (مطالعه موردی شهرستان قائن) )

نویسندگان: حدیث کاوند , الهام کلبعلی , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخش کشاورزی برای تامین مطالباتی مانند تولید محصول بیشتر، آلودگی کمتر و تحقق خواسته های مصرف کنندگان با توجه به کمیابی فزاینده منابع، تحت فشار می باشد. با توجه به اهمیت کارایی در رشد بهره وری، این شاخص می تواند نقش مهمی را به ویژه در کشورهای درحال توسعه برای تکامل سیستم های کشاورزی در جهت تامین این مطالبات ایفا کند. هدف از این مطالعه بررسی انواع کارایی فنی، اقتصادی و تخصیصی برای تولیدکنندگان زعفران شهرستان قائن با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بود. اطلاعات و داده ها از طریق تکمیل 50 پرسشنامه در سال زراعی 91-1390 جمع آوری شده است. نتایج نشان داده متوسط کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس به ترتیب برابر با 86/0، 92/0 و 88/0 و در حالت بازده متغیر 89/0، 92/0 و 80/0 می باشد. همچنین برحسب نتایج به دست آمده، آموزش و مشاوره کشاورزان در استفاده صحیح از منابع در دسترس، ترویج و استفاده از فناوری های مناسب به گونه ای که باعث افزایش کارایی شود، توصیه می گردد.

کلمات کلیدی

شهرستان قائن؛ کارایی اقتصادی؛ کارایی تخصیصی؛ کارایی فنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043892,
author = {حدیث کاوند and الهام کلبعلی and صبوحی صابونی, محمود},
title = {کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها در بررسی کارایی تولید زعفران (مطالعه موردی شهرستان قائن)},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2014},
volume = {2},
number = {1},
month = {May},
issn = {2383-1529},
pages = {17--30},
numpages = {13},
keywords = {شهرستان قائن؛ کارایی اقتصادی؛ کارایی تخصیصی؛ کارایی فنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها در بررسی کارایی تولید زعفران (مطالعه موردی شهرستان قائن)
%A حدیث کاوند
%A الهام کلبعلی
%A صبوحی صابونی, محمود
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2014

[Download]