ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( تاثیر مقادیر مختلف آفلاتوکسین B1 بر فراسنجه های تولیدگاز، تخمیر و هضم شکمبه در شرایط برون تنی )

نویسندگان: محسن مجتهدی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 ( AFB1 ( بر فراسنجه های تولیدگاز، تخمیر و هضم شکمبه در شرایط برون تنی بود. انکوباسیون آزمایشگاهی و اندازه گیری تولید گاز به روش کشت ثابت و با استفاده از شیشه های 021 میلی لیتری مخصوص و فشارسنج اندازه گیری گردید. تیمارهای آزمایشی سطوح مختلف AFB1 011 و 011 نانوگرم در میلی ، شامل صفر، 011 48 و 22 ،24 ،00 ،02 ،8 ،0 ،4 ، لیتر محیط کشت بودند. شیشه های کشت تحت انکوباسیون قرار گرفتند و تولید گااز در زماان هاای 2 ساعت انکوباسیون اندازه گیری شد و pH محیط کشت، نیتروژن آمونیاکی و غلظت اسایدهای چار فارار محایط کشات و همچناین قابلیت هضم ماده خشک به روش برون تنی تعیین شدند. نتایج بدست آمده نشان داد کاه افادودن ساطوح مختلاف AFB1 باه محایط 1/ کشت، موجب کاهش معنی دار نرخ تولید گاز و پتانسیل تولید گاز شد ) 10 P< (. همچنین قابلیت هضم ماده خشک و غلظت نیتاروژن 1/ آمونیاکی در محیط کشت به طور معنی داری ) 10 P< ( با افدایش غلظت AFB1 کاهش یافت. غلظات کال اسایدهای چار فارار باا افدایش مقدار AFB1 1/ به طور معنی داری کاهش یافت ) 10 P< (، اما نسبت مولی اسایدهای چار فارار شاامل اساتاو، پروپیونااو، بوتیراو، والراو و ایدووالراو تحت تاثیر مقدار AFB1 قرار نگرفتند. بطورکلی نتایج ایان آزماایش ما ی تواناد بیاانگر اثاراو منفای و ممانعت کنندگی AFB1 بر رشد و فعالیت میکروارگانیسم های شکمبه باشد.

کلمات کلیدی

, آفلاتوکسین B1 , تخمیر شکمبه, شرایط برون تنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043969,
author = {مجتهدی, محسن and دانش مسگران, محسن and وکیلی, سیدعلیرضا},
title = {تاثیر مقادیر مختلف آفلاتوکسین B1 بر فراسنجه های تولیدگاز، تخمیر و هضم شکمبه در شرایط برون تنی},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {آفلاتوکسین B1 - تخمیر شکمبه- شرایط برون تنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر مقادیر مختلف آفلاتوکسین B1 بر فراسنجه های تولیدگاز، تخمیر و هضم شکمبه در شرایط برون تنی
%A مجتهدی, محسن
%A دانش مسگران, محسن
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]