ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( تاثیر جاذب های آلومینوسیلیکاتی بر تولید و ترکیبات شیر و غلظت آفلاتوکسین M1 شیر گاوهای شیرده هلشتاین )

نویسندگان: محسن مجتهدی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با استفاده از 22 راس گاو شیرده هلشتاین با روزهای شیردهی 52 کیلوگرم در روز، /3±1/ 131 و میانگین تولید شیر 6 ± در قالب طرح کاملاً تصادفی با اندازه گیری تکرار شده در زمان، و به مدت 25 روز اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی بر اساس افزوودن روزانه 122 گرم از چند نوع جاذب آلومینوسیلیکاتی شامل S1 ، S2 و S3 به جیره پایه ) AFB1 ( حزاو ی 156 میکروگزرم آفلاتوکیزین B1 در کیلوگرم ماده خشک جیره، تنظیم شدند. نمونه گیری از شیر برای تعیین آفلاتوکیین M1 و ترکیبات شیر دوبار و در روزهای 13 و 25 دوره آزمایشی انجام شد. نتایج این آزمایش نشان داد که افوودن AFB1 و جاذب هزا ی آلومینوسزیلیکاتی بزه جیزره گاوهزای شیرده هلشتاین، بر مصرف خوراک، تولید شیر روزانه و همچنین ترکیبات شیر )شامل چربی، پروتئین، لاکتزوز و کزل ترکیبزات جامزد 2/ بدون چربی( تاثیر معنی داری نداشتند ) 23 P< (. با این وجود میانگین غلظت AFM1 شیر به طور معنی داری تحزت تزا ثیر تیمارهزای 2/ آزمایشی قرار گرفزت ) 221 P< ( و میز انگین غلظزت AFM1 در تیمزار کنتزر )بزدون جزاذب( و تیمارهزا ی حزاو ی جزاذب هزا ی آلومینوسیلیکاتی S1 ، S2 و S3 1 میکروگرم در کیلوگرم بود. به طور کلی افوودن جاذب / 1 و 12 /89 ،2/12 ،2/ به ترتیب برابر با 56 S3 و S2 به جیره گاوهای شیرده به ترتیب موجب کاهش 35 و 16 درصدی غلظت AFM1 شیر شد، اما جاذب S1 هیچ تاثیری بر غلظزت آفلاتوکیین شیر نداشت. نتایج این مطالعه بیان می کنزد کزه ترکیبزات جزاذب آلومینوسزیلیکاتی متتلزب بزه دلیزل داشزتن ترکیبزات و ویژگی های فیویکوشیمیایی متتلب، در جذب و سمیت زدایی AFB1 ، بییار متفاوت بوده و برای تاییزد کزارایی هزر ترکیزب جزاذب، انجام آزمایشات مورعه ای موردنیاز است.

کلمات کلیدی

, آفلاتوکیین B1 آفلاتوکیین , M1 شیر جاذب آلومینوسیلیکاتی گاو شیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043971,
author = {مجتهدی, محسن and دانش مسگران, محسن and وکیلی, سیدعلیرضا},
title = {تاثیر جاذب های آلومینوسیلیکاتی بر تولید و ترکیبات شیر و غلظت آفلاتوکسین M1 شیر گاوهای شیرده هلشتاین},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {آفلاتوکیین B1 آفلاتوکیین - M1 شیر جاذب آلومینوسیلیکاتی گاو شیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر جاذب های آلومینوسیلیکاتی بر تولید و ترکیبات شیر و غلظت آفلاتوکسین M1 شیر گاوهای شیرده هلشتاین
%A مجتهدی, محسن
%A دانش مسگران, محسن
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]