ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( تعیین فراسنجه های تجزیه پذیری ارقام مختلف جو ایران با روش in situ )

نویسندگان: عین اله عبدی قزلجه , محسن دانش مسگران , حسن نصیری مقدم , سیدعلیرضا وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین تجزیه پذیری شکمبهای شش رقم دانه جو (ماکویی، بهمن، صحرا و دشت،ریحان 03 و کویر) این آزمایش انجام گردید. از چهار راس گاو نر اخته شده نژاد هلشتاین که دارای فیستولای شکمبه ای بودند استفاده گردید. از دو هفته قبل از آزمایش، گاوها از یک جیره کاملاً مخلوط در دو وعده مساوی در ساعات 08:00 و 18:00 تغذیه شدند. جیره بر اساس ماده خشک دارای 500 گرم سیلاژ ذرت، 100 گرم یونجه خشک و 400 گرم کنسانتره در هر کیلوگرم بود. نمونه های جو در اندازه 2 میلی متری 48 و 72 ساعت در شکمبه گاوها انکوباسیون شدند. ،36 ،24 ،12 ،8 ،4 ، آسیاب و مقدار 5 گرم از هریک از آنها به مدت صفر، 2 بین ارقام مختلف جو از نظر ناپدید شدن ماده خشک وجود داشت. ارقام دشت و (P<0/ نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری ( 05 (0/ 0) مقدار ناپدید شدن ماده خشک را در زمان صفر دارا بودند و در مقابل رقم بهمن کم ترین ( 215 / 0 و 257 / صحرا بیشترین ( 253 مقدار را داشت. رقم دشت بیشترین مقدار بخش محلول، ثابت نرخ تجزیه و تجزیه پذیری موثر ماده خشک را در هر سه نرخ خروج از نظر تجزیه پذیری پروتئین خام، روند متفاوتی .(P<0/ 6 و 8 درصد در ساعت داشت و تفاوتش با سایر ارقام معنی دار بود ( 05 ،4 با ماده خشک مشاهده گردید. رقم دشت بر خلاف بخش محلول ماده خشک، کم ترین مقدار را از نظر بخش پروتئین محلول داشت.

کلمات کلیدی

, ارقام جو, تجزیه پذیری شکمب های– دانه جو, تجزیه پذیری موثر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043977,
author = {عبدی قزلجه, عین اله and دانش مسگران, محسن and نصیری مقدم, حسن and وکیلی, سیدعلیرضا},
title = {تعیین فراسنجه های تجزیه پذیری ارقام مختلف جو ایران با روش in situ},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {ارقام جو- تجزیه پذیری شکمب های– دانه جو- تجزیه پذیری موثر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین فراسنجه های تجزیه پذیری ارقام مختلف جو ایران با روش in situ
%A عبدی قزلجه, عین اله
%A دانش مسگران, محسن
%A نصیری مقدم, حسن
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]