اقتصاد کشاورزی, دوره (6), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (71-91)

عنوان : ( برآورد تابع های تقاضای محصولات کشاورزی ایران با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی (کاربرد روش بیشترین بی نظمی) )

نویسندگان: محمود صبوحی صابونی , محمود احمد پور برازجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توابع تقاضای 35 محصول عمده ی کشاورزی، در قالب 14 گروهِ کالایی در سطح کشور برآورد، و کشش قیمتی خودی و متقاطع تقاضا برای این گروه از کالاها محاسبه شد. داده های مورد نیاز از میانگین قیمت و تجمیع داده های مربوط به اندازه ی مصرف محصولات کشاورزی ایران در سال 1387 به دست آمد. نتایج نشان داد که مقدار تقاضای بیش تر گروه ها نسبت به تغییرات قیمت کم کشش است. از سوی دیگر، چون این مدل بزرگ ترین بخش از محصولات کشاورزی است، با یک مدل تعادل در بخش کشاورزی هم سان است. بر این اساس، تغییر در اندازه ی مصرف هر گروه کالا باید بر اندازه ی مصرف دیگر گروه ها اثر داشته باشد. بنابراین، علامت بیش تر کشش های متقاطع مثبت شده است، و این گویای رابطه ی جانشینی میان بیش تر گروه های کالایی است. به دیگر سخن، مصرف کنندگان با کاهش اندازه ی یک گروه کالای کشاورزی در سبد مصرفی خود، محصولات گروه های دیگر را جای گزین آن می نمایند. مقایسه ی نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج بررسی های پیشین در ایران، استفاده از روش بیش ترین بی نظمی برای برآورد توابع را به عنوان گزینه یی مناسب در کنار روش های اقتصاد سنجی جای می دهد. به ویژه در هنگامی که داده های کافی در دست نیست، و یا جمع آوری داده های آماری کافی به صرف وقت و هزینه ی فراوان نیاز دارد.

کلمات کلیدی

, محصولات کشاورزی, تابع تقاضا, برنامه ریزی ریاضی, بیش ترین بی نظمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043979,
author = {صبوحی صابونی, محمود and محمود احمد پور برازجانی},
title = {برآورد تابع های تقاضای محصولات کشاورزی ایران با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی (کاربرد روش بیشترین بی نظمی)},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2012},
volume = {6},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-5524},
pages = {71--91},
numpages = {20},
keywords = {محصولات کشاورزی، تابع تقاضا، برنامه ریزی ریاضی، بیش ترین بی نظمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد تابع های تقاضای محصولات کشاورزی ایران با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی (کاربرد روش بیشترین بی نظمی)
%A صبوحی صابونی, محمود
%A محمود احمد پور برازجانی
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2012

[Download]