ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( مقایسه بخشهای نیتروژندار برخی مواد خوراکی غنی از پروتئین عبوری با استفاده از روش CNCPS )

نویسندگان: پریسا خیراندیش , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین ارزش بخشهای نیتروژندار برخی مواد خوراکی غنی از پروتئین عبوری در سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل) CNCPS ( آزمایشی صورت گرفت. مواد خوراکی مورد آزمایش در این مطالعه شامل پلت سویا، فول فت سویا و گلوتن گندم بودند. در این آزمایش پروتئین خام) CP (، نیتروژن غیر پروتئینی)بخش A (، پروتئین حقیقی سریع تجزیه شده در محیط شکمبه )بخش 1 B (، پروتئین حقیقی با قابلیت تجزیه متوسط در شکمبه)بخش 2 B (، پروتئین حقیقی با قابلیت تجزیه پذیری کند)بخش 3 B ( و پروتئین نامحلول در شوینده اسیدی )بخش C ( محاسبه شدند.نتایج بخشهای مختلف پروتئین بر اساس CNCPS نشان دهنده 5/ اختلاف معنی دار بین بخشهای نیتروژنی بر حسب پروتئین خام در بین پلت سویا، فول فت سویا و گلوتن گندم ) 50 P< ( بود. پروتئین خام در گلوتن گندم بالاترین و در فول فت سویا کمترین میزان درصد را دارا بود. بخش A پروتئین در گلوتن گندمکمترین مقدار را دارا بود. بخش 1 B در گلوتن گندم به مقدار قابل توجهی بیشتر از پلت سویا و فول فت سویا بود. پلت سویا و فول فت سویا دارای میزان بالاتری بخش 2 B بودند. بخش 3 B در گلوتن گندم بالاترین میزان را نسبت به فول فت سویا و فول فت نیز بیشتر از پلت سویا، داشت. گلوتن گندم دارای میزان کمتری بخش C نسبت به پلت سویا و فول فت سویا بود. براساس ارزیابیهای انجام شده در بین خوراکها نتایج نشان میدهد که گلوتن گندم به لحاظ بازدهی نیتروژن بهتر از پلت سویا و فول فت سویا بوده است.

کلمات کلیدی

CNCPS پلت سویا گلوتن گندم فول فت سویا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043981,
author = {خیراندیش, پریسا and دانش مسگران, محسن and وکیلی, سیدعلیرضا},
title = {مقایسه بخشهای نیتروژندار برخی مواد خوراکی غنی از پروتئین عبوری با استفاده از روش CNCPS},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {CNCPS پلت سویا گلوتن گندم فول فت سویا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه بخشهای نیتروژندار برخی مواد خوراکی غنی از پروتئین عبوری با استفاده از روش CNCPS
%A خیراندیش, پریسا
%A دانش مسگران, محسن
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]