ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( اثرافزودن آنزیم خارج سلولی زایلاناز برتولید گاز و خصوصیات تخمیر شکمبهای کاه جو در شرایط برون تنی )

نویسندگان: یاسمن احمدی بنکدار , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثر افزودن آنزیم خارج سلولی زایلاناز بر ویژگیهای تخمیر شکمبهای کاه جو در شرایط بررون تنری برا 7 گرم برر کیلروگرم مراده خشرک کراه جرو بره / 5 و 5 /0 ، 2/5 ، استفاده از تکنیک تولید گاز انجام شد. چهارسطح آنزیم زایلاناز ) 0 محیطهای کشت حاوی کاه جو افزوده و به مدت 69 ساعت انکوباسیون شد. افزودن آنزیم زایلاناز، فراسنجههای مربوط به تولید گاز شامل پتانسیل تولید گاز ) b ، نرخ جزیی تولید گاز ) c وفاز تاخیری ) L را افزایش داد. ناپدید شدن ماده خشک ) IVDMD در کلیه سطوح آنزیم نسبت به شاهد بهطور معنیداری افزایش پیدا کرد، همچنین افزودن آنزیم به کاه جو سبب افزایش میرانگین نررخ تخمیرر ( AFR شد. بههر حال، میزان تولید گاز در 69 ساعت با افزودن آنزیم زایلاناز به کاه جو تفاوت معنیداری نداشت. نتایج این آزمایش نشان داد که افزودن آنزیم زایلاناز به کاه جو سبب بهبود فراسنجههای تولید گاز و همچنین ناپدید شدن ماده خشک میشود.

کلمات کلیدی

کاه جو ترکیب شیمیایی زایلاناز تولید گاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043982,
author = {احمدی بنکدار, یاسمن and وکیلی, سیدعلیرضا and دانش مسگران, محسن},
title = {اثرافزودن آنزیم خارج سلولی زایلاناز برتولید گاز و خصوصیات تخمیر شکمبهای کاه جو در شرایط برون تنی},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {کاه جو ترکیب شیمیایی زایلاناز تولید گاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرافزودن آنزیم خارج سلولی زایلاناز برتولید گاز و خصوصیات تخمیر شکمبهای کاه جو در شرایط برون تنی
%A احمدی بنکدار, یاسمن
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A دانش مسگران, محسن
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]