تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (4), شماره (1), سال (2012-5) , صفحات (65-85)

عنوان : ( اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر درآمد بخش کشاورزی ایران )

نویسندگان: هادی ربیعی , ماشاا... سالارپور , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تصور اقتصادی بدون استفاده از ابزارهای سیاست گذاری و مداخله سیاست گذاران تقریباً غیرممکن به نظر می رسد، لذا آنچه اهمیت دارد کاهش هزینه های ناشی از سیاست ها و افزایش کارایی آنهاست. بخش کشاورزی با دیگر بخش ها در اقتصاد داخلی وابسته است و به کارگیری و اجرای سیاست های کلان اقتصادی از سوی دولتمردان به طرق مختلف بر فعالیت بخش های گوناگون اقتصادی اثر می گذارد. در این تحقیق اثرات کوتاه و بلندمدت تغییر در متغیرهای اقتصاد کلان شامل قیمت محصولات کشاورزی، نرخ بهره، نرخ ارز، حجم پول، تولید ناخالص داخلی و یارانه بر درآمد بخش کشاورزی ایران در یک چارچوب همگرایی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، مدل همگرایی یوهانسون با داده های سالانه 1387-1355 به کار گرفته شد. نتایج برآورد الگو نشان داد که رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای اقتصاد کلان منتخب و درآمد بخش کشاورزی وجود دارد. نرخ بهره و نرخ ارز در کوتاه و بلندمدت، به ترتیب رابطه منفی و مثبت با درآمد بخش کشاورزی دارد که از لحاظ تئوری قابل انتظار است. همچنین قیمت محصولات کشاورزی و حجم نقدینگی در بلندمدت اثر منفی، اما در کوتاه مدت اثر مثبت بر درآمد بخش کشاورزی دارند. علاوه بر این یافته های مطالعه بیان کرد که یارانه اعطایی به این بخش اثر معنی داری بر درآمد کشاورزان نداشته است.

کلمات کلیدی

, قیمت محصول, نرخ ارز, نرخ بهره, درآمد بخش کشاورزی , همگرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044047,
author = {هادی ربیعی and ماشاا... سالارپور and صبوحی صابونی, محمود},
title = {اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر درآمد بخش کشاورزی ایران},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-6407},
pages = {65--85},
numpages = {20},
keywords = {قیمت محصول، نرخ ارز، نرخ بهره، درآمد بخش کشاورزی ، همگرایی یوهانسون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر درآمد بخش کشاورزی ایران
%A هادی ربیعی
%A ماشاا... سالارپور
%A صبوحی صابونی, محمود
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2012

[Download]