کارآفرینی و نوآوری استراتژیک , 2014-10-26

عنوان : ( نقش شبکه سازی در موفقیت شرکت های کوچک و متوسط فناور )

نویسندگان: نرگس خنده رو , تورج صادقی , غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دستیابی به تمایز از طریق ارائه محصولات دارای فناوری و تجاری سازی آن ها میسر است اما اینکه شرکت های فناور نوپا بندرت موفقیت چشمگیری داشته اند، انکارناپذیر است. یکی از عوامل مؤثر در موفقیت شرکت های فناور از دیدگاه پژوهشگران این عرصه، شبکه سازی بوده است. در این پژوهش موفقیت شرکت های فناور نوپا با شاخص های رشد مندرج در آیین نامه های ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شامل رشد فناوری، اقتصادی و سازمانی با استفاده از طیف 5 تایی لیکرت سنجیده شده و تأثیر شبکه سازی روی یکایک شاخص ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که شبکه سازی روی رشد مالی و سازمانی بی تأثیر بوده ولی ایجاد، حفظ و گسترش روابط غیر رسمی و شبکه سازی با متخصصین، به ارتقاء سطح علمی و فناوری شرکت و بهبود فناوری محصولات این شرکت ها کمک خواهد کرد.

کلمات کلیدی

, شبکه سازی, شرکت های کوچک و متوسط, فناوری, شاخص های موفقیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044061,
author = {نرگس خنده رو and تورج صادقی and ملک زاده, غلامرضا},
title = {نقش شبکه سازی در موفقیت شرکت های کوچک و متوسط فناور},
booktitle = {کارآفرینی و نوآوری استراتژیک},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شبکه سازی، شرکت های کوچک و متوسط، فناوری، شاخص های موفقیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش شبکه سازی در موفقیت شرکت های کوچک و متوسط فناور
%A نرگس خنده رو
%A تورج صادقی
%A ملک زاده, غلامرضا
%J کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
%D 2014

[Download]