اقتصاد کشاورزی, دوره (3), شماره (2), سال (2009-7) , صفحات (83-98)

عنوان : ( کاربرد برنامه ریزی چندهدفه در مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه ی ساوجبلاغ )

نویسندگان: محمود صبوحی صابونی , سمیه شیرزادی لسکوکلایه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از چالش های موجود در مدیریت منابع آب، تخصیص بهینه ی آن بین بخش ها و مصارف مختلف است. این مساله با افزایش جمعیت و تقاضا روز به روز حادتر می شود. در این مطالعه، مدیریت منابع آب در شهرستان ساوجبلاغ با استفاده از مدل برنامه ریزی چندهدفه بررسی شد. بر اساس مدل، میزان تخصیص بهینه ی آب در منطقه مشخص و درصد تغییرات آن با شرایط موجود مقایسه شد. نتایج نشان داد که مقدار بهینه ی پمپاژ در ماه های گرم سال افزایش می یابد. افزون بر آن، سطح زیر کشت محصولات زراعی در سال خشک نسبت به مرطوب به طور محسوسی کاهش نشان داد. مقادیر بهینه ی پمپاژ نیز در ماه های مختلف سال کم تر از میزان پمپاژ فعلی منطقه بود. با توجه به یافته ها، برای پرهیز از آسیب بیش تر به سفره ی آب های زیرزمینی منطقه لازم است سیاست های مدیریت منابع آب منطقه مورد تجدید نظر و مدیریت عرضه و تقاضای آب با هم مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی چندهدفه, پمپاژ بهینه, مدیریت منابع آب, سطح زیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044125,
author = {صبوحی صابونی, محمود and سمیه شیرزادی لسکوکلایه},
title = {کاربرد برنامه ریزی چندهدفه در مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه ی ساوجبلاغ},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2009},
volume = {3},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-5524},
pages = {83--98},
numpages = {15},
keywords = {برنامه ریزی چندهدفه، پمپاژ بهینه، مدیریت منابع آب، سطح زیر کشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد برنامه ریزی چندهدفه در مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه ی ساوجبلاغ
%A صبوحی صابونی, محمود
%A سمیه شیرزادی لسکوکلایه
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2009

[Download]