آب و فاضلاب, دوره (20), شماره (70), سال (2009-8) , صفحات (69-74)

عنوان : ( برآورد تابع تقاضای آب شهر جدید پردیس )

نویسندگان: محمود صبوحی صابونی , مسعود نوبخت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با گسترش روز افزون جمعیت شهرها، توسعه امکانات و بالا رفتن سطح زندگی، تقاضا برای آب با کیفیت مناسب افزایش یافته است. در این میان یکی از مهم ترین چالشهای پیش روی مسئولان، جامع نگری در مدیریت منابع آب است که در راستای آن توجه به تقاضای آب اهمیت ویژه ای دارد. در مطالعه حاضر تابع تقاضای آب شرب شهر پردیس با استفاده از تابع مطلوبیت «استون-گری» برآورد و سپس کشش های قیمتی و درآمدی و حداقل مصرف در حالتهای مختلف محاسبه گردید. نتایج نشان داد کشش قیمتی تقاضا بین 8/0- تا 321/0- درصد و کشش درآمدی در بازه 165/0 تا 289/0 درصد قرار دارد. افزون برآن، نتایج نشان داد که افزایش قیمت آب در مواردی که اضافه مصرف بالاتر است، اثر بیشتری بر کاهش مصرف دارد. کشش قیمتی در تابستان بیشتر از سایر فصلها و در بلوک های مصرفی بالاتر نسبت به بلوک های مصرفی پایین تر، بیشتر بود. کشش قیمتی مصارف داخلی نزدیک به دو برابر کشش قیمتی مصارف غیر داخلی بود و در کلیه توابع تقاضای برآورد شده مقدار آن کمتر از 1 به دست آمد.

کلمات کلیدی

, تقاضای آب شهری , تابع مطلوبیت استون , گری , کشش تقاضای آب , شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044150,
author = {صبوحی صابونی, محمود and مسعود نوبخت},
title = {برآورد تابع تقاضای آب شهر جدید پردیس},
journal = {آب و فاضلاب},
year = {2009},
volume = {20},
number = {70},
month = {August},
issn = {1024-5936},
pages = {69--74},
numpages = {5},
keywords = {تقاضای آب شهری ، تابع مطلوبیت استون ، گری ، کشش تقاضای آب ، شهر پردیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد تابع تقاضای آب شهر جدید پردیس
%A صبوحی صابونی, محمود
%A مسعود نوبخت
%J آب و فاضلاب
%@ 1024-5936
%D 2009

[Download]