اقتصاد کشاورزی, دوره (2), شماره (2), سال (2008-7) , صفحات (135-146)

عنوان : ( تعیین کارآیی مزارع موز دراستان سیستان و بلوچستان )

نویسندگان: محمود صبوحی صابونی , عبدالرشید جام نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موز نقش عمده ای در اقتصاد برخی از کشورهای در حال توسعه دارد و به امنیت غذایی، اشتغال و درآمد جمعیت روستاییان کمک می کند. دراین مطالعه ، کارآیی های اقتصادی، تخصیصی، فنی و مقیاس واحدهای تولید موز، در منطقه زرآباد در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین کارآیی های اقتصادی، تخصیصی، فنی خالص و مقیاس در واحدهای مورد مطالعه به ترتیب 4/83، 9/95، 9/86، 9/94 درصد است. با توجه به نتایج بدست آمده ، امکان افزایش تولید و درآمد زارعین با سطح مصرف فعلی نهاده ها و فناوری موجود وجود دارد. لذا، هرگونه سیاستی ازجمله سیاست های قیمتی بازارگرا برای نهاده ها و برگزاری کلاس های آموزشی و ترویجی که می تواند به تصمیم گیری زارعین در مصرف کارایی نهاده ها کمک نماید، به نظر مطلوب می رسد.

کلمات کلیدی

, کارآیی, روش تحلیل پوششی داده ها, موز, زرآباد سیستان و بلوچستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044172,
author = {صبوحی صابونی, محمود and عبدالرشید جام نیا},
title = {تعیین کارآیی مزارع موز دراستان سیستان و بلوچستان},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2008},
volume = {2},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-5524},
pages = {135--146},
numpages = {11},
keywords = {کارآیی، روش تحلیل پوششی داده ها، موز، زرآباد سیستان و بلوچستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین کارآیی مزارع موز دراستان سیستان و بلوچستان
%A صبوحی صابونی, محمود
%A عبدالرشید جام نیا
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2008

[Download]