پژوهش های صنایع غذایی, دوره (24), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (103-117)

عنوان : ( شناسایی ترکیبات فنولی عصاره برگ درخت نیم به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و ارزیابی قدرت آنتی‌اکسیدانی آنها )

نویسندگان: فاطمه رحمانی , محمدحسین حدادخداپرست , امیرحسین الهامی , فرهاد خانزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عصاره گیری از برگ درخت نیم (Azadirachta indica L.) با منشاء کشور هندوستان، با استفاده از دو حلال متانول 80% و آب و به سه روش دکوکشن، پرکولاسیون و ماسریشن انجام گردید. تعیین محتوی کل ترکیبات فنولی عصاره ها به روش فولین سیو کالتیو نشان می داد که استفاده از متانول 80% به مدت 7 روز (روش ماسریشن) بیشترین استخراج ترکیبات فنولی را سبب خواهد شد. این در حالی است که تعیین میزان روبش رادیکال آزاد عصاره ها به روش DPPH نشان می داد که عصاره بدست آمده با استفاده از متانول 80% به مدت 24 ساعت (روش پرکولاسیون) دارای بیشترین قدرت روبش رادیکال های آزاد بوده و به عنوان موثرترین عصاره در نظر گرفته می شود. تعیین هویت ترکیبات فنولی موجود در عصاره مذکور به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا بصورت کمی و کیفی نشان می داد که نیمبولید با 2896/05 میلی گرم به ازاء 100 گرم عصاره، عمده ترین لیمونوید تری ترپن و پس از آن اسید های فنولی و 2 و3-دهیدروسالانول به ترتیب با 635/38 و 531/94 میلی گرم به ازاء 100 گرم عصاره عمده ترین ترکیبات فنولی این عصاره هستند. نتایج تست گرمخانه گذاری (13 روز، دمای ℃60) به منظور بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره بدست آمده به روش پرکولاسیون نشان می داد که نمونه روغن سویا با غلظت 2000 ppm عصاره، بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی را تا روز چهارم در مهار تشکیل محصولات اولیه اکسیداسیون داشته در حالی که این غلظت قادر بود تشکیل محصولات ثانویه اکسیداسیون را تا روز سیزدهم مهار نماید.

کلمات کلیدی

, برگ درخت نیم, ترکیبات فنولی, فولین سیوکالیتو, فعالیت آنتی رادیکالی, کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044180,
author = {فاطمه رحمانی and حدادخداپرست, محمدحسین and امیرحسین الهامی and فرهاد خانزاده},
title = {شناسایی ترکیبات فنولی عصاره برگ درخت نیم به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و ارزیابی قدرت آنتی‌اکسیدانی آنها},
journal = {پژوهش های صنایع غذایی},
year = {2014},
volume = {24},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-515X},
pages = {103--117},
numpages = {14},
keywords = {برگ درخت نیم، ترکیبات فنولی، فولین سیوکالیتو، فعالیت آنتی رادیکالی، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی ترکیبات فنولی عصاره برگ درخت نیم به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و ارزیابی قدرت آنتی‌اکسیدانی آنها
%A فاطمه رحمانی
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A امیرحسین الهامی
%A فرهاد خانزاده
%J پژوهش های صنایع غذایی
%@ 2008-515X
%D 2014

[Download]