اولین کنفرانس ملی دانشجویی مرتع و مرتع داری , 2014-03-10

عنوان : ( تغییر در شیوه های اندازه گیری و ارزیابی مراتع: تحولی علمی-اجتماعی )

نویسندگان: الهام رفیق , کمال الدین ناصری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی اکوسیستمها از دیرباز به منظور تهیه غذا و برنامهریزی برای آن انجام میشده است. با شکلگیری علم بومشناسی و توسعه ی آن مفاهیمی مثل جوامع گیاهی جایگزین افراد و روابط میان اجزا جایگزین خود اجزا شدند. این افزایش پیچیدگی، روند ارزیابی و اندازه گیری مراتع را نیز دستخوش تحول کرد. افزایش پیچیدگی بومشناسی موجب شد استفاده از پارامترهای ساده برای ارزیابی، کارایی خود را از دست بدهند و نیازمند شاخصهایی باشیم که از طریق عوامل محدود و قابل اندازه گیری به کلیاتی که مستقیماً قابل محاسبه نیستند دست پیدا کنیم. تحولات فرهنگی و گذر از مدرنیسم به پست مدرنیسم با این جریان همسو شد تا توجه بوم شناسان را به روابط میان اجزاء سوق دهد. این روابط که رفتار و عملکرد اکوسیستم را به وجود میآورند ارائه دهنده خدماتی از جمله حفاظت خاک، تولید و تصفیه آب، گرده افشانی، تثبیت کربن، طبیعتگردی و ... در اکوسیستمهای مرتعی هستند. عملکرد هر سیستم به معنی نحوه ارتباط اجزا با یکدیگر است و در کنار ساختار، کلیت یک مجموعه را به وجود میآورند. ارزیابی عملکرد اکوسیستمها به روشهای گوناگونی و از طریق شاخصهای مختلفی قابل برآورد است و روش )LFA( تجزیه و تحلیل عملکرد چشم اندازتکنیکی ساده برای سنجش عملکرد اکوسیستمها است.

کلمات کلیدی

, ارزیابی اکوسیستم, شاخص, ساختار, عملکرد, خدمات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044216,
author = {رفیق, الهام and ناصری, کمال الدین},
title = {تغییر در شیوه های اندازه گیری و ارزیابی مراتع: تحولی علمی-اجتماعی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی دانشجویی مرتع و مرتع داری},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {ارزیابی اکوسیستم، شاخص، ساختار، عملکرد، خدمات اکوسیستم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییر در شیوه های اندازه گیری و ارزیابی مراتع: تحولی علمی-اجتماعی
%A رفیق, الهام
%A ناصری, کمال الدین
%J اولین کنفرانس ملی دانشجویی مرتع و مرتع داری
%D 2014

[Download]