پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی, دوره (3), شماره (4), سال (2013-9) , صفحات (21-45)

عنوان : ( طراحی مدلی پویا برای انتخاب سناریوی مناسب سطح ذخیره احتیاطی در سیستم MRP )

نویسندگان: علیرضا پویا , احمد توکلی , نادیه فخلعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم های تولیدی با نظام های کنترلی فشاری در تولید از برنامه ریزی احتیاجات مواد برای برنامه ریزی خرید و ساخت منابع فیزیکی خود استفاده می کنند. بنابراین یک سیستم برنامه ریزی مواد، پایه ای برای زمان بندی تولید و خرید مواد ایجاد می کند. با توجه به اینکه عدم اطمینان های محیطی از قبیل نوسانات در تقاضا و تامین مواد اولیه اجتناب ناپذیر است، واحدهای تولیدی به دنبال راهی برای مواجهه با این نوسانات و عدم اطمینان ها هستند. یکی از راهکارهای پیش رو استفاده از ذخیره احتیاطی است که مقدار مشخصی از اقلام است که به صورت موجودی برای مقابله با عدم اطمینان ها نگه داشته می شود. با وجود اهمیت ذخیره احتیاطی چارچوبی جامع برای تصمیم گیری در خصوص آن وجود ندارد. هدف این مقاله ارائه مدلی داینامیک برای سیستم MRP است که با استفاده ازاین مدل بتوان به سیاست مناسب ذخیره احتیاطی و در نتیجه مقدار مناسب آن در راستای کاهش هزینه های کل موجودی دست یافت. برای شبیه سازی سیستم از رویکرد پویای شناسی سیستم استفاده شده است و برای نزدیک شدن به شرایط واقعی، تقاضا و زمان پیشبرد احتمالی در نظر گرفته شده است. پس از طراحی مدل، سناریوهای مختلفی برای ذخیره احتیاطی پیشنهاد شده است. معیار انتخاب سناریوی مناسب، هزینه های کل موجودی می باشد و در نهایت سناریو با کمترین مقدار هزینه کل موجودی به عنوان سناریوی برتر انتخاب می شود.

کلمات کلیدی

, MRP, ذخیره احتیاطی, پویایی شناسی سیستم, هزینه موجودی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044232,
author = {پویا, علیرضا and توکلی, احمد and فخلعی, نادیه},
title = {طراحی مدلی پویا برای انتخاب سناریوی مناسب سطح ذخیره احتیاطی در سیستم MRP},
journal = {پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {4},
month = {September},
issn = {2228-6977},
pages = {21--45},
numpages = {24},
keywords = {MRP، ذخیره احتیاطی، پویایی شناسی سیستم، هزینه موجودی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدلی پویا برای انتخاب سناریوی مناسب سطح ذخیره احتیاطی در سیستم MRP
%A پویا, علیرضا
%A توکلی, احمد
%A فخلعی, نادیه
%J پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی
%@ 2228-6977
%D 2013

[Download]