مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان , 2012-10-31

عنوان : ( اندازه گیری کارایی و بهره وری محصول سیب زمینی استان زنجان )

نویسندگان: مصطفی خواجه حسنی , محمود صبوحی صابونی , مهدی جعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه برای اندازه گیری انواع کارایی وبهره وری عوامل تولید محصول سیب زمینی استان زنجان طی سالهای زراعی 84-83و89-88 انجام شدها ست داده های این مطالعه مربوط به 23استان کشت کننده عمده سیب زمینی موردنیاز کشوروازامارنامه وزارت جهادکشاورزی اخذشده و مورداستفاده قرارگرفته است دراین مطالعه برای اندازه گیری کارای یو بهره وری ازرهیافت تحلیل پوششی دادهها و شاخص مالمکوئیست استفاده شدهاست محاسبه شاخص مالمکوئیست برای اندازه گیری بهره وری مبتنی بررهیافت تحلیل پوششی داده ها بوده و بهوسیله نرم افزار DEAP2.1 انجام شدها ست نتایج کسب شده گویای آن است که استان زنجان برروی مرزتولیدکارا قرارگرفته وازانجایی که مقادیرمازادنهاده های تولیدبرابرصفر است این استان دراین فعالیت کارایی قوی دارد همچنین نتایج حاصله ازمحاسبه شاخص مالمکوئیست حاکی ازآن است که رشدبهره وری عوامل تولیدطی این سالها برابر 276.7درصدبوده واین نتیجه به دلیل رشدمثبت 167.1 درصدی تحولات تکنولوژیکی و رشدمثبت 165.5 درصدی کارایی فنی می باشد نتایج ذکر شده دلیل برسرمایه گذاری و مدیریت مناسب این استان برای افزایش تولید همراه با افزایش بهره وری درطی این سالها می باشد

کلمات کلیدی

, تحلیل پوششی داده ها, بهره وری, شاخص مالمکوئیست, کارایی, استان زنجان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044265,
author = {مصطفی خواجه حسنی and صبوحی صابونی, محمود and مهدی جعفری},
title = {اندازه گیری کارایی و بهره وری محصول سیب زمینی استان زنجان},
booktitle = {مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان},
year = {2012},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {تحلیل پوششی داده ها، بهره وری، شاخص مالمکوئیست، کارایی، استان زنجان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اندازه گیری کارایی و بهره وری محصول سیب زمینی استان زنجان
%A مصطفی خواجه حسنی
%A صبوحی صابونی, محمود
%A مهدی جعفری
%J مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان
%D 2012

[Download]