زراعت و فناوری زعفران, دوره (2), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (3-14)

عنوان : ( جایگاه زعفران ارگانیک در سبد مصرفی آتی خانوارها و عوامل موثر برآن )

نویسندگان: احمدرضا شاهپوری , محمد قربانی , آرش دوراندیش , محمدرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت برنامه ریزی در سطح تولید ضرورت دارد شناخت لازم از رفتارهای آتی مصرف کنندگان راجع به محصولات ارگانیک حاصل شود. با توجه به این مهم در این مقاله با استفاده از الگوی رگرسیون به ظاهرنامرتبط، و داده های مقطع زمانی سال 1391 مربوط به 200 خانوار شهرستان مشهد، عوامل موثر بر سهم آتی خانوارها از مصرف زعفران ارگانیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که خانوارهای شهرستان مشهد تمایل دارند به طور میانگین 34 درصد از زعفران مصرفی آتی خود را به صورت ارگانیک مصرف نمایند. همچنین تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای تعداد خانوارهای دارای افراد زیر 10 سال ، تمایل به پرداخت تفاوت قیمت زعفران ارگانیک نسبت به غیرارگانیک و برچسب ارگانیک تاثیر مثبت و متغیر دل نگرانی های زیست محیطی ناشی مصرف زعفران غیرارگانیک تاثیر منفی بر تمایل به مصرف آتی زعفران ارگانیک داشته اند. با توجه به یافته های مطالعه، به کار بردن راهکارهای ارتقا جایگاه محیط زیست نزد مصرف کنندگان، کمک به افزایش آگاهی مردم نسبت به مواد مکانیزمی برای الزام به کار بردن برچسبی برای زعفرانی که به صورت ارگانیک تولید می شود پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, رگرسیون به ظاهرنامرتبط, کشاورزی ارگانیک, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044311,
author = {شاهپوری, احمدرضا and قربانی, محمد and دوراندیش, آرش and کهنسال, محمدرضا},
title = {جایگاه زعفران ارگانیک در سبد مصرفی آتی خانوارها و عوامل موثر برآن},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2014},
volume = {2},
number = {2},
month = {September},
issn = {2383-1529},
pages = {3--14},
numpages = {11},
keywords = {رگرسیون به ظاهرنامرتبط، کشاورزی ارگانیک، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگاه زعفران ارگانیک در سبد مصرفی آتی خانوارها و عوامل موثر برآن
%A شاهپوری, احمدرضا
%A قربانی, محمد
%A دوراندیش, آرش
%A کهنسال, محمدرضا
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2014

[Download]