دومین همایش سرایری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-09-12

عنوان : ( بررسی الگوی کشت محصولات زراعی در شرایط خشکسالی مطالعه موردی شهرستان چناران )

نویسندگان: زهرا مه پیکر , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه تاثیر خشکسالی بر روی الگوی کشت، سود خالص و عملکرد محصولات زراعی در شهرستان چناران با استفاده از الگوی برنامه ریزی خطی ساده و داده های مقطع زمانی 15 کشاورز انتخاب شده به روش نمونه گیری تصادفی ساده در سال 1388 بررسی شد. نتایج نشان داد که خشکسالی در مزرعه نماینده کوچک تاثیر بیشتری بر روی محصول گوجه فرنگی داشته و سطح زیر کشت جو در سناریوهای مختلف خشکسالی از 59/9 به 5/7 هکتار و گوجه فرنگی از 545/1 هکتار به صفر و سود خالص از 9648567 به 6790275 تومان کاهش پیدا کرده است و در مزرعه نماینده بزرگ خشکسالی تاثیر یکسانی بر دو محصول ذکر شده داشته است و سطح زیر کشت جو و گوجه فرنگی در سناریوهای مختلف به ترتیب از 125/19 به 562/9 ، 25/20 به 125/20 هکتار و سود ناخالص از 102699900 به 52440890 تومان کاهش پیدا کرده است و عملکرد در هر دو مزرعه نماینده تغییر قابل توجهی نداشت. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که مدیران بخش کشاورزی به برنامه ریزی جهت مقابله با خشکسالی توجه بیشتری نشان دهند و تغییر الگوی کشت کشاورزان یکی از راهکارهایی است که برای کاهش خسارت ناشی از خشکسالی باید اجرا شود.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, الگوی¬کشت, برنامه¬ریزی خطی, چناران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044330,
author = {مه پیکر, زهرا and قربانی, محمد},
title = {بررسی الگوی کشت محصولات زراعی در شرایط خشکسالی مطالعه موردی شهرستان چناران},
booktitle = {دومین همایش سرایری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خشکسالی، الگوی¬کشت، برنامه¬ریزی خطی، چناران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی الگوی کشت محصولات زراعی در شرایط خشکسالی مطالعه موردی شهرستان چناران
%A مه پیکر, زهرا
%A قربانی, محمد
%J دومین همایش سرایری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2014

[Download]